1000 belanjawan

of 47 /47
SISTEM BELANJAWAN NEGARA

Upload: aimm-reka

Post on 20-Nov-2014

4.599 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: 1000 belanjawan

SISTEM BELANJAWAN

NEGARA

Page 2: 1000 belanjawan

SKOP CERAMAHSKOP CERAMAH

DEFINISI PERANAN KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN

PRESTASI SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS) PRINSIP DAN CIRI CIRI UTAMA MBS

Page 3: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJAWAN adalah...

SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAAN

BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN

SEBAGAI ALAT PERANCANGAN DAN

PENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI

NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN

RAKYAT.

Definisi :

Page 4: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJAWAN adalah ….SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN

YANG BERTUJUAN MELAKSANAKAN

DASAR-DASAR SOSIO-EKONOMI NEGARA

SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM

RANCANGAN-RANCANGAN LIMA TAHUN

MALAYSIA.

Kenyataan Y.A.B. Menteri Kewangan:

Page 5: 1000 belanjawan

PERANAN BELANJAWAN PERANAN BELANJAWAN

Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal

Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal

Belanjawan sebagai Alat Pengurusan

Belanjawan sebagai Alat Pengurusan

Page 6: 1000 belanjawan

Belanjawan Sebagai Alat Dasar Fiskal

a) Fungsi Peruntukan

b) Fungsi Agihan; dan

c) Fungsi Penstabilan.

Belanjawan Sebagai Alat Pengurusan

Belanjawan Sebagai Alat Pengurusan

a) Alat Mengurus Sumber Kewangan.

b) Dokumen Kawalan Belanjawan & Kewangan

c) Alat Pengukuran Prestasi.

PERANAN BELANJAWAN

Page 7: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA

HASIL NEGARA

PERBELANJAAN NEGARA

Hasil Negara adalah meliputi semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran dan lesen.

Page 8: 1000 belanjawan

HASIL NEGARAHASIL NEGARA

a) Hasil Kerajaan Persekutuan

b) Hasil Kerajaan Negeri; dan

c) Hasil Kerajaan Tempatan

Page 9: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

HASIL CUKAI

HASIL BUKAN CUKAI

TERIMAAN BUKAN HASIL

HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN

Kategori HasilKategori Hasil

Page 10: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

HASIL CUKAI …. Hasil yang dikutip berasaskanperundangan yang diluluskan oleh Parlimen.

Kategori Hasil Cukai

CUKAI LANGSUNG

CUKAI TIDAK LANGSUNG

Page 11: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

CUKAI LANGSUNGCUKAI LANGSUNG

61100 - Cukai Pendapatan individu, syarikat, petroleum, Koperasi dll.

61900 - Cukai sewa filem, cukai pemindahan syer, duti harta pesaka, duti setem, duti atas keuntungan hartadll.

Page 12: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

CUKAI TIDAK LANGSUNGCUKAI TIDAK LANGSUNG

62000 - Duti Kastam - Eksport,

Duti Kastam - Import

Duti Eksais

Cukai Jualan.

Page 13: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

HASIL BUKAN CUKAIHASIL BUKAN CUKAI

HASIL YANG DIKUTIP DARI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN:

71000 - LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN dan PERMIT.

73000 - PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG

74000 - SEWAAN (sewa pelbagai tanah, bangunan dll.)

76000 - DENDA DAN HUKUMAN

Page 14: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

TERIMAAN BUKAN HASILTERIMAAN BUKAN HASIL TERIMAAN YANG BUKAN BERASASKAN AKTA ATAU UNDANG-UNDANG :

PULANGAN BALIK PERBELANJAAN

TERIMAAN UNTUK PERKHIDMATAN

JUALAN BARANG

BAYARAN BALIK

Page 15: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA MENGURUS

BELANJA PEMBANGUNAN

Belanja mengurus ialah perbelanjaan bagi aktiviti yang berulangan dan berterusan. (belanja penggunaan)

PERBELANJAAN NEGARAPERBELANJAAN NEGARA

Page 16: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA MENGURUS TANGGUNGAN (T)

BEKALAN (B)

Belanja Tanggungan adalah perbelanjaanyang dipertanggungkan terus kepada kumpulan wang yang disatukan.(Perkara 98, Perlembagaan Persekutuan)

PERUNTUKAN DIRAJA (T1)

KETUA AUDIT NEGARA (T6)

Page 17: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA BEKALAN SEMUA JENIS PERBELANJAAN YANGDILAKUKAN UNTUK TUJUAN MEMBIAYAIAKTIVITI HARIAN KEMENTERIAN/JABATAN

B42 Kementerian Kesihatan

B07 Jabatan Perdana Menteri

B26 Kementerian Pendidikan

Page 18: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA PEMBANGUNAN

BELANJA PEMBANGUNAN ADALAH

PERBELANJAAN MODAL (CAPITAL OUTLAY) DAN

PERBELANJAAN TIDAK BERULANG DAN BUKAN

PERBELANJAAN PENGGUNAAN.

Page 19: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

KOD BELANJA PEMBANGUNAN

P 44 - KEMENTERIAN PENERANGAN.

Butiran Projek :

01100 - Studio Baru dan Stesyen Pemancar Alor Star, Kedah.

Page 20: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

SEJARAH SISTEM BELANJAWAN DI MALAYSIA

Sebelum merdeka sehingga 1968 :

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/1968

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 / 1990

SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI

SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL

SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI

Page 21: 1000 belanjawan

PERBANDINGAN ANTARA SBT DAN PERBANDINGAN ANTARA SBT DAN SBPPSBPP

SBT Berorientasikan Input Penekanan kepada kawalan

undang-undang dan peraturan-peraturan

Belanjawan mengikut objek-objek

Kurang penganalisaan ke atas perbelanjaan

Kurang penyelarasan antara belanja mengurus dan pembangunan

Kurang maklumat

SBPP Berorientasikan Output Penekanan kepada

pencapaian objektif yang dirancang

Mengikut program dan aktiviti

Pentingkan penganalisaan ke atas perbelanjaan

Lebih penyerasan dan sistematik

Sistem maklumat yang teratur

Page 22: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

4 CIRI UTAMA SBPP

(i) Penentuan Objektif

(ii) Struktur Program/Aktiviti

(iii) Pengukuran Prestasi

(iv) Penilaian Program

Page 23: 1000 belanjawan

Q

INTAN

impakoutput input

SBPP dilaksanakan untuk perbelanjaan mengurus sahaja.

SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP) ialah suatu sistem pengurusan yang menitik beratkan perhubungan antara :

Jabatan Perkhidmatan Awam

Page 24: 1000 belanjawan

OUTPUTOUTPUTOutput sesebuah agensi kerajaan

boleh ditakrifkan sebagai barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah sesuatu program, aktiviti atau

aktiviti kecil agensi berkenaan. Secara umumnya, output mempunyai ciri ciri tertentu seperti ianya dapat dinyatakan dengan jelas dan boleh

diukur

Page 25: 1000 belanjawan

SISTEM BELANJAWAN

DIUBAHSUAI

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Demi untuk mempertingkatkan lagi perlaksanaan SBPP serta memperolehi faedah sepenuhnya, Perbendaharaan telah memutuskan untuk malaksanakan Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)

Page 26: 1000 belanjawan

OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAIOBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI

a) mengukuhkan lagi ekonomi negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur.

b) mencapai perbelanjaan seimbang (balanced budget)

c) meningkatkan kemajuan pelaksanaan SBPP.

d) membantu pengurus program meningkatkan prestasi.

e) meningkatkan akauntabiliti para pengurus.

Page 27: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

CIRI-CIRI BELANJAWAN DIUBAHSUAI

BATAS PERBELANJAAN

PERJANJIAN PROGRAM DAN LAPORAN PENGECUALIAN

SATU PUSINGAN PENILAIAN PROGRAM

SATU PENDEKATAN MENYELURUH TERHADAP KAWALAN PERUNTUKAN

Page 28: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BATAS PERBELANJAANBATAS PERBELANJAAN

Satu jumlah peruntukan wang yang ditetapkan di peringkat permulaan proses belanjawan tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu agensi yang tidak boleh dilampaui di dalam mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi dasar-dasar yang sedia ada untuk sesuatu tahun.

Page 29: 1000 belanjawan

FORMULA PENGIRAAN FORMULA PENGIRAAN

Batas Perbelanjaan 2004

BATAS PERBELANJAAN (ET)BATAS PERBELANJAAN (ET)

DasarSedia Ada

2003

Dasar Baru2003 -

PeruntukanAset

Dasar Baru2002 Yang

TidakDilaksanakan

2 %Kenaikan

Emolumen+ - +

=

a. Peruntukan badan berkanun dikeluarkan dari DSA & DBb. 2% kenaikan emolumen (Objek Am 10000) bagi tahun 2003

Page 30: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

DASAR SEDIA ADADASAR SEDIA ADAProgram-program yang diluluskan dalam bentuk perundangan, kelulusan Kabinet, Menteri atau perbendaharaan, atau lain-lain pihak berkuasa yang setaraf. Pengertian tersebut juga meliputi pelaksanaan operasi bagi setiap program dan aktiviti.

DASAR SEDIA ADA

Page 31: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

1OFF

SUATU PERBELANJAAN YANG TIDAK BERULANG

Page 32: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

THRESHOLDTHRESHOLD

Suatu nilai yang ditetapkan oleh

Perbendaharaan bagi sesuatu agensi yang

mana nilai ini digunakan sebagai ukuran

untuk menentukan jumlah peruntukantambahan yang wajar dilakukan olehPerbendaharaan di dalam menimbangkansesuatu cadangan dasar baru/`one-off’.

Page 33: 1000 belanjawan

CONTOHCONTOH

NILAI THRESHOLD AGENSI YANG TETAPKAN IALAH RM500,000

PERUNTUKAN YANG DIPOHON BAGI DASAR BARU ATAU “ONE-OFF” IALAH RM600,000

PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR DILULUSKAN IALAH

RM600,000 – RM500,000 = RM100,000

Page 34: 1000 belanjawan

PERJANJIAN PROGRAM

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Suatu persetujuan antara agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan, output yang akan dihasilkan dan impak yang akan dicapai untuk setiap aktiviti yang dirancang.

Page 35: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

PERJANJIAN PROGRAMPERJANJIAN PROGRAM1. Maksud Bekalan2. Agensi

3. Program4. Aktiviti

5. Kod

6. Punca Kuasa7. Objektif

8. Analisis Keperluan Dasar9. Pelanggan

10. Fungsi11. Sumber-sumber

12. Spesifikasi Output

13. Petunjuk Impak

14. Rancangan Penilaian

Page 36: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Penjimatan :Penjimatan :

Dasar Sedia ada yang dicadangkan untuk dimansuhkan, dikecilkan atau diganti dengan yang lain disebabkan melebihi tempohnya atau telah mencapai objektifnya atau tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa dan dasar Kerajaan sekarang.

Page 37: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

TAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAFTAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAF:

Satu tahap yang dipersetujui untuk sesuatu petunjuk prestasi yang mana sesebuah agensi tidak perlu mengemukakan laporan pengecualian.

Page 38: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Laporan bagi tujuan memberipenjelasan terhadap petunjukprestasi yang tidak menepati tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program.

LAPORAN PENGECUALIAN

Page 39: 1000 belanjawan

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

RANCANGAN PENILAIAN PROGRAM

Penilaian secara mendalam atas sesuatu aktiviti dan penilaian ini dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun.

Page 40: 1000 belanjawan

PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN

NOVEMBERMenentukan Batas

Perbelanjaan

PerbendaharaanMenentukan Batas

Perbelanjaan

Agensi Menyedia &Mengemukakan Cadangan ABM

JANUARIGaris Panduan Penyediaan

ABM Dikeluarkan

MACMenerima Cadangan ABM (Program

Sedia Ada dan Dasar Baru)

APRILPemeriksaan Awal

Perancangan StrategikDi Agensi Oleh

Pengurusan Atasan

Page 41: 1000 belanjawan

MEI - JULAIPemeriksaan Belanjawan &

Rundingan Perjanjian Program

OGOS Penyatuan Belanjawan dan

Kelulusan Oleh Menteri Kewangan & Jemaah Menteri

SEPTEMBERBelanjawan

Dibentangkan di Parlimen

AKHIR DISEMBERWaran Am dikeluarkan

OKTOBER - DISEMBERParlimen membahaskan

dan Meluluskan Belanjawan Tahun Baru

NOVEMBERPenerimaan Perjanjian Program

Agensi Melaksanakan

Belanjawan

Page 42: 1000 belanjawan

Cukai Pendapatan

42.7%

Cukai Tidak

LangsungLain

18.8%

Hasil Bukan Cukai Dan

Cukai-cukai Lain

20.7%

Pinjaman dan Penggunaan

Aset Kerajaan13.1%

Duti Eksport

0.7%

Duti Import4.0%

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

DARI MANA DATANGNYA

KE MANA DIBELANJAKAN

RM 109,990JUTA

RM 109,990JUTA

Perkhidmatan Ekonomi12.5%

Perbelanjaan lain

22.4%

Keselamatan2.5%

Pentadbiran Am

2.1%

Pemberian dan Serahan

Kepada Kerajaan Negeri2.5%

Pencen dan Ganjaran

4.2%

Emolumen19.1%

Bayaran Khidmat Hutang9.0%

Bekalan dan Perkhidmatan

15.6%

Perkhidmatan Sosial10.1%

RM 109,990²JUTA

RM 109,990²JUTA

HASIL

PERBELANJAAN MENGURUS

Terdiri daripada hasil, pinjaman dan penggunaan aset Kerajaan.

²Tidak mengambil kira bayaran pindahan

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Page 43: 1000 belanjawan

Cukai Pendapatan

42.7%

Cukai Tidak

LangsungLain

18.8%

Hasil Bukan Cukai Dan

Cukai-cukai Lain

20.7%

Pinjaman dan Penggunaan

Aset Kerajaan13.1%

Duti Eksport0.7%

Duti Import4.0%

HASIL

RM 109,990JUTA

RM 109,990JUTA

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

Page 44: 1000 belanjawan

Perkhidmatan Ekonomi

12.5%

Perbelanjaan lain

22.4%

Keselamatan2.5%

Pentadbiran Am

2.1%

Pemberian dan Serahan

Kepada Kerajaan

Negeri2.5%

Pencen dan Ganjaran

4.2%

Emolumen19.1%

Bayaran Khidmat Hutang9.0%

Bekalan dan Perkhidmatan

15.6%

Perkhidmatan Sosial10.1%

PERBELANJAAN MENGURUS

RM 109,990²JUTA

RM 109,990²JUTA

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Page 45: 1000 belanjawan

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006CUKAI PENDAPATAN 35.9 %

PINJAMAN DAN PENGGUNAAN ASET KERAJAAN 14.2 %

HASIL BUKAN CUKAI DAN CUKAI-CUKAI LAIN 27.7 %

CUKAI TIDAK LANGSUNG LAIN 16.2 %

DUTI IMPORT 3.1 %

DUTI EKSPORT 1.9 %

DARI MANA DATANGNYA ? RM134,748 JUTA

Page 46: 1000 belanjawan

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006EMOLUMEN 17.5 %

BEKALAN DAN PERKHIDMATAN 15.3 %

PERBELANJAAN LAIN 17.9 %

PERKHIDMATAN EKONOMI 10.7 %

BAYARAN KHIDMAT HUTANG 9.4 %

PERKHIDMATAN SOSIAL 7.3 %

KESELAMATAN 4.2 %

PENTADBIRAN AM 2.6 %

SUBSIDI 8.2 %

PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA KERAJAAN NEGERI 2.0 %

PENCEN DAN GANJARAN 4.9 %

KE MANA BELANJA NYA ? RM134,748 JUTA

Page 47: 1000 belanjawan