1000 belanjawan

of 47/47
SISTEM BELANJAWAN NEGARA

Post on 20-Nov-2014

4.585 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. SISTEM BELANJAWAN NEGARA

2. SKOP CERAMAH

 • DEFINISI
 • PERANAN
 • KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA
 • SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI
 • SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS)
 • PRINSIP DAN CIRI CIRI UTAMA MBS

3. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJAWANadalah... SATU PERNYATAANHASIL DAN PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAIALAT PERANCANGAN DAN PENGURUSANSUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN RAKYAT. Definisi : 4. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJAWANadalah. SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN YANG BERTUJUAN MELAKSANAKAN DASAR-DASAR SOSIO-EKONOMI NEGARA SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM RANCANGAN-RANCANGAN LIMA TAHUN MALAYSIA. Kenyataan Y.A.B. MenteriKewangan: 5. PERANAN BELANJAWAN Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal Belanjawan sebagai Alat Pengurusan 6. a)Fungsi Peruntukan b)Fungsi Agihan; dan c)Fungsi Penstabilan. a)Alat Mengurus Sumber Kewangan. b)Dokumen Kawalan Belanjawan & Kewangan c)Alat Pengukuran Prestasi. PERANAN BELANJAWAN Belanjawan Sebagai Alat Dasar Fiskal Belanjawan Sebagai Alat Pengurusan 7. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA

 • HASIL NEGARA
 • PERBELANJAAN NEGARA

Hasil Negaraadalah meliputi semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran dan lesen. 8. HASIL NEGARA a)Hasil Kerajaan Persekutuan b)Hasil Kerajaan Negeri; dan c)Hasil Kerajaan Tempatan 9. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN

 • HASIL CUKAI
 • HASIL BUKAN CUKAI
 • TERIMAAN BUKAN HASIL
 • HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN

Kategori Hasil 10. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN HASIL CUKAI . Hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen. Kategori Hasil Cukai

 • CUKAI LANGSUNG
 • CUKAI TIDAK LANGSUNG

11. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN CUKAI LANGSUNG

 • 61100 -Cukai Pendapatan individu, syarikat, petroleum, Koperasi dll.
 • 61900 - Cukai sewa filem, cukai pemindahan syer, duti harta pesaka, duti setem, duti atas keuntungan hartadll.

12. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN CUKAI TIDAK LANGSUNG

 • 62000 -Duti Kastam - Eksport,
 • Duti Kastam - Import
 • Duti Eksais
 • Cukai Jualan.

13. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN HASIL BUKAN CUKAI HASIL YANG DIKUTIP DARI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN: 71000 - LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN dan PERMIT. 73000 -PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG 74000 - SEWAAN (sewa pelbagai tanah, bangunan dll.) 76000 - DENDA DAN HUKUMAN 14. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN TERIMAAN BUKAN HASIL TERIMAAN YANG BUKAN BERASASKAN AKTA ATAU UNDANG-UNDANG :

 • PULANGAN BALIK PERBELANJAAN
 • TERIMAAN UNTUK PERKHIDMATAN
 • JUALAN BARANG
 • BAYARAN BALIK

15. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN

 • BELANJA MENGURUS
 • BELANJA PEMBANGUNAN

Belanja mengurusialah perbelanjaan bagi aktiviti yang berulangan dan berterusan.(belanja penggunaan) PERBELANJAAN NEGARA 16. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJA MENGURUS

 • TANGGUNGAN (T)
 • BEKALAN (B)

Belanja Tanggunganadalah perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepadakumpulan wang yang disatukan. (Perkara 98, Perlembagaan Persekutuan)

 • PERUNTUKAN DIRAJA (T1)
 • KETUA AUDIT NEGARA (T6)

17. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJA BEKALAN SEMUA JENIS PERBELANJAAN YANG DILAKUKAN UNTUK TUJUAN MEMBIAYAI AKTIVITI HARIAN KEMENTERIAN/JABATAN B42Kementerian Kesihatan B07Jabatan Perdana Menteri B26Kementerian Pendidikan 18. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJAPEMBANGUNAN BELANJA PEMBANGUNAN ADALAH PERBELANJAAN MODAL (CAPITAL OUTLAY) DAN PERBELANJAAN TIDAK BERULANG DAN BUKAN PERBELANJAAN PENGGUNAAN. 19. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN KOD BELANJAPEMBANGUNAN P 44 - KEMENTERIAN PENERANGAN. Butiran Projek : 01100 -Studio Baru dan Stesyen Pemancar Alor Star, Kedah. 20. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN SEJARAHSISTEM BELANJAWAN DI MALAYSIA

 • Sebelum merdeka sehingga 1968 :
 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/1968
 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 / 1990

SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI 21. PERBANDINGAN ANTARA SBT DAN SBPP

 • SBT
 • Berorientasikan Input
 • Penekanan kepada kawalan undang-undang dan peraturan-peraturan
 • Belanjawan mengikut objek-objek
 • Kurang penganalisaan ke atas perbelanjaan
 • Kurang penyelarasan antara belanja mengurus dan pembangunan
 • Kurang maklumat
 • SBPP
 • Berorientasikan Output
 • Penekanan kepada pencapaian objektif yang dirancang
 • Mengikut program dan aktiviti
 • Pentingkan penganalisaan ke atas perbelanjaan
 • Lebih penyerasan dan sistematik
 • Sistem maklumat yang teratur

22. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN 4 CIRI UTAMA SBPP (i)Penentuan Objektif (ii)Struktur Program/Aktiviti (iii)Pengukuran Prestasi (iv)Penilaian Program 23. Q INTAN SBPP dilaksanakan untuk perbelanjaan mengurus sahaja. SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP)ialah suatu sistem pengurusan yang menitik beratkan perhubungan antara :Jabatan Perkhidmatan Awam impak output input 24. OUTPUT Output sesebuah agensi kerajaan boleh ditakrifkan sebagai barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah sesuatu program, aktiviti atau aktiviti kecil agensi berkenaan. Secara umumnya, output mempunyai ciri ciri tertentu seperti ianya dapat dinyatakan dengan jelas dan boleh diukur 25. SISTEMBELANJAWAN DIUBAHSUAI Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Demi untuk mempertingkatkan lagi perlaksanaan SBPP serta memperolehi faedah sepenuhnya, Perbendaharaan telah memutuskan untuk malaksanakan Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS) 26. OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI a)mengukuhkan lagi ekonomi negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur. b)mencapai perbelanjaan seimbang (balanced budget) c)meningkatkan kemajuan pelaksanaan SBPP. d)membantu pengurus program meningkatkan prestasi. e)meningkatkan akauntabiliti para pengurus. 27. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN CIRI-CIRI BELANJAWAN DIUBAHSUAI

 • BATAS PERBELANJAAN
 • PERJANJIAN PROGRAM DAN
 • LAPORAN PENGECUALIAN
 • SATU PUSINGAN PENILAIAN PROGRAM
 • SATU PENDEKATAN MENYELURUH
 • TERHADAP KAWALAN PERUNTUKAN

28. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Satu jumlah peruntukan wang yang ditetapkan di peringkat permulaan proses belanjawan tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu agensi yang tidak boleh dilampaui di dalam mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi dasar-dasar yang sedia ada untuk sesuatu tahun. BATAS PERBELANJAAN 29. FORMULA PENGIRAAN

 • Batas Perbelanjaan 2004

BATAS PERBELANJAAN (ET) Dasar Sedia Ada 2003Dasar Baru 2003 - Peruntukan AsetDasar Baru 2002 Yang Tidak Dilaksanakan2 % Kenaikan Emolumen + - + =

 • Peruntukan badan berkanun dikeluarkan dari DSA & DB
 • 2% kenaikan emolumen (Objek Am 10000) bagi tahun 2003

30. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN DASAR SEDIA ADA Program-program yang diluluskan dalam bentuk perundangan, kelulusan Kabinet, Menteri atau perbendaharaan, atau lain-lain pihak berkuasa yang setaraf.Pengertian tersebut juga meliputi pelaksanaan operasi bagi setiap program dan aktiviti. DASAR SEDIA ADA 31. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN 1 OFF SUATU PERBELANJAANYANG TIDAK BERULANG 32. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN THRESHOLD Suatu nilai yang ditetapkan olehPerbendaharaan bagi sesuatu agensi yang mana nilai ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan jumlah peruntukan tambahan yang wajar dilakukan oleh Perbendaharaan di dalam menimbangkan sesuatu cadangan dasar baru/`one-off. 33. CONTOH

 • NILAI THRESHOLD AGENSI YANG TETAPKAN IALAH RM500,000
 • PERUNTUKAN YANG DIPOHON BAGI DASAR BARU ATAU ONE-OFF IALAH RM600,000
 • PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR DILULUSKAN IALAH
 • RM600,000 RM500,000 = RM100,000

34. PERJANJIAN PROGRAM Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Suatu persetujuan antara agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan, outputyang akan dihasilkan dan impak yang akan dicapaiuntuk setiapaktiviti yang dirancang. 35. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN PERJANJIANPROGRAM 1.Maksud Bekalan 2.Agensi 3.Program 4.Aktiviti 5.Kod 6.Punca Kuasa 7.Objektif 8.AnalisisKeperluan Dasar 9.Pelanggan10.Fungsi 11.Sumber-sumber 12.Spesifikasi Output 13.Petunjuk Impak 14.Rancangan Penilaian 36. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Penjimatan : Dasar Sedia ada yang dicadangkan untuk dimansuhkan, dikecilkan atau diganti dengan yang lain disebabkan melebihi tempohnya atau telah mencapai objektifnya atau tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa dan dasar Kerajaan sekarang. 37. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Satu tahap yang dipersetujui untuk sesuatu petunjukprestasi yang manasesebuah agensi tidakperlu mengemukakanlaporan pengecualian.TAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAF : 38. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Laporan bagi tujuan memberi penjelasan terhadap petunjuk prestasi yang tidak menepati tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program. LAPORAN PENGECUALIAN 39. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN RANCANGAN PENILAIANPROGRAM Penilaian secara mendalam atas sesuatu aktiviti dan penilaian ini dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun. 40. PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN NOVEMBER Menentukan Batas Perbelanjaan Perbendaharaan Menentukan Batas Perbelanjaan Agensi Menyedia & MengemukakanCadangan ABM JANUARI Garis Panduan Penyediaan ABM Dikeluarkan MAC Menerima Cadangan ABM (Program Sedia Ada dan Dasar Baru) APRIL Pemeriksaan Awal Perancangan Strategik Di Agensi Oleh Pengurusan Atasan 41. MEI - JULAI Pemeriksaan Belanjawan & Rundingan Perjanjian Program OGOSPenyatuan Belanjawan dan Kelulusan Oleh Menteri Kewangan & Jemaah Menteri SEPTEMBER Belanjawan Dibentangkandi Parlimen AKHIR DISEMBER Waran Am dikeluarkan OKTOBER - DISEMBER Parlimen membahaskan dan Meluluskan Belanjawan Tahun Baru NOVEMBER Penerimaan Perjanjian Program Agensi Melaksanakan Belanjawan 42. BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004 DARI MANA DATANGNYA KE MANA DIBELANJAKAN RM 109,990 JUTA RM 109,990 JUTA HASIL PERBELANJAANMENGURUS Terdiri daripada hasil, pinjaman dan penggunaan aset Kerajaan. Tidak mengambil kira bayaran pindahan PERBELANJAANPEMBANGUNAN 43. HASIL RM 109,990 JUTA BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004 44. PERBELANJAANMENGURUS RM 109,990 JUTA BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004 PERBELANJAANPEMBANGUNAN 45. BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006 CUKAI PENDAPATAN35.9 % PINJAMAN DAN PENGGUNAAN ASET KERAJAAN 14.2 % HASIL BUKAN CUKAI DAN CUKAI-CUKAI LAIN 27.7 % CUKAI TIDAK LANGSUNG LAIN 16.2 % DUTI IMPORT 3.1 % DUTI EKSPORT 1.9 % DARI MANA DATANGNYA ?RM134,748 JUTA 46. BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006 EMOLUMEN 17.5 % BEKALAN DAN PERKHIDMATAN 15.3 % PERBELANJAAN LAIN 17.9 % PERKHIDMATAN EKONOMI 10.7 % BAYARAN KHIDMAT HUTANG 9.4 % PERKHIDMATAN SOSIAL 7.3 % KESELAMATAN 4.2 % PENTADBIRAN AM 2.6 % SUBSIDI 8.2 % PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA KERAJAAN NEGERI 2.0 % PENCEN DAN GANJARAN 4.9 %KE MANA BELANJA NYA ?RM134,748 JUTA 47. Sekian Terima Kasih