1000- belanjawan (pdf)

of 47 /47
SISTEM BELANJAWAN NEGARA

Upload: hanafi-yat

Post on 30-Jun-2015

247 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1000- BELANJAWAN (PDF)

SISTEM BELANJAWAN

NEGARA

Page 2: 1000- BELANJAWAN (PDF)

SKOP CERAMAHSKOP CERAMAH

DEFINISIPERANANKOMPONEN BELANJAWAN NEGARASISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASISISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS)PRINSIP DAN CIRI CIRI UTAMA MBS

Page 3: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJAWAN adalah...

SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAANBAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PERANCANGAN DANPENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN RAKYAT.

Definisi :

Page 4: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJAWAN adalah ….SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN YANG BERTUJUAN MELAKSANAKAN DASAR-DASAR SOSIO-EKONOMI NEGARA SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM RANCANGAN-RANCANGAN LIMA TAHUN MALAYSIA.

Kenyataan Y.A.B. Menteri Kewangan:

Page 5: 1000- BELANJAWAN (PDF)

PERANAN BELANJAWANPERANAN BELANJAWAN

Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal

Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal

Belanjawan sebagai Alat Pengurusan

Belanjawan sebagai Alat Pengurusan

Page 6: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Belanjawan Sebagai Alat Dasar Fiskal

a) Fungsi Peruntukan

b) Fungsi Agihan; dan

c) Fungsi Penstabilan.

Belanjawan Sebagai Alat Pengurusan

a) Alat Mengurus Sumber Kewangan.

b) Dokumen Kawalan Belanjawan & Kewangan

c) Alat PengukuranPrestasi.

PERANAN BELANJAWAN

Page 7: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA

HASIL NEGARA

PERBELANJAAN NEGARAHasil Negara adalah meliputi semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalambentuk cukai, yuran dan lesen.

Page 8: 1000- BELANJAWAN (PDF)

HASIL NEGARAHASIL NEGARA

a) Hasil Kerajaan Persekutuan

b) Hasil Kerajaan Negeri; dan

c) Hasil Kerajaan Tempatan

Page 9: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

HASIL CUKAI

HASIL BUKAN CUKAI

TERIMAAN BUKAN HASIL

HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN

Kategori HasilKategori Hasil

Page 10: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

HASIL CUKAI …. Hasil yang dikutip berasaskanperundangan yang diluluskan oleh Parlimen.

Kategori Hasil Cukai

CUKAI LANGSUNG

CUKAI TIDAK LANGSUNG

Page 11: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

CUKAI LANGSUNGCUKAI LANGSUNG61100 - Cukai Pendapatan individu,

syarikat, petroleum, Koperasi dll.

61900 - Cukai sewa filem, cukai pemindahan syer, duti harta pesaka, duti setem, duti atas keuntungan hartadll.

Page 12: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

CUKAI TIDAK LANGSUNGCUKAI TIDAK LANGSUNG62000 - Duti Kastam - Eksport,

Duti Kastam - ImportDuti Eksais Cukai Jualan.

Page 13: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

HASIL BUKAN CUKAIHASIL BUKAN CUKAI

71000 - LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN dan PERMIT.

73000 - PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG

74000 - SEWAAN (sewa pelbagai tanah, bangunan dll.)

76000 - DENDA DAN HUKUMAN

HASIL YANG DIKUTIP DARI PERKHIDMATANYANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN:

Page 14: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

TERIMAAN BUKAN HASILTERIMAAN BUKAN HASILTERIMAAN YANG BUKAN BERASASKAN AKTAATAU UNDANG-UNDANG :

PULANGAN BALIK PERBELANJAAN

TERIMAAN UNTUK PERKHIDMATAN

JUALAN BARANG

BAYARAN BALIK

Page 15: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA MENGURUS

BELANJA PEMBANGUNAN

Belanja mengurus ialah perbelanjaan bagi aktiviti yang berulangan dan berterusan. (belanja penggunaan)

PERBELANJAAN NEGARA

Page 16: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA MENGURUSTANGGUNGAN (T)

BEKALAN (B)Belanja Tanggungan adalah perbelanjaanyang dipertanggungkan terus kepada kumpulan wang yang disatukan.(Perkara 98, Perlembagaan Persekutuan)

PERUNTUKAN DIRAJA (T1)KETUA AUDIT NEGARA (T6)

Page 17: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA BEKALANSEMUA JENIS PERBELANJAAN YANG

DILAKUKAN UNTUK TUJUAN MEMBIAYAIAKTIVITI HARIAN KEMENTERIAN/JABATAN

B42 Kementerian Kesihatan

B07 Jabatan Perdana Menteri

B26 Kementerian Pendidikan

Page 18: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA PEMBANGUNANBELANJA PEMBANGUNAN ADALAH PERBELANJAAN MODAL (CAPITAL OUTLAY) DANPERBELANJAAN TIDAK BERULANG DAN BUKANPERBELANJAAN PENGGUNAAN.

Page 19: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

KOD BELANJA PEMBANGUNANP 44 - KEMENTERIAN PENERANGAN.

Butiran Projek :

01100 - Studio Baru dan StesyenPemancar Alor Star,Kedah.

Page 20: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

SEJARAH SISTEM BELANJAWAN DI MALAYSIASebelum merdeka sehingga 1968 :

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/1968

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 / 1990SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI

SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL

SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI

Page 21: 1000- BELANJAWAN (PDF)

PERBANDINGAN ANTARA SBT DAN SBPPPERBANDINGAN ANTARA SBT DAN SBPPSBT

Berorientasikan InputPenekanan kepada kawalanundang-undang danperaturan-peraturanBelanjawan mengikut objek-objekKurang penganalisaan keatas perbelanjaanKurang penyelarasan antarabelanja mengurus danpembangunanKurang maklumat

SBPPBerorientasikan OutputPenekanan kepadapencapaian objektif yang dirancangMengikut program danaktivitiPentingkan penganalisaanke atas perbelanjaanLebih penyerasan dansistematikSistem maklumat yang teratur

Page 22: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

4 CIRI UTAMA SBPP

(i) Penentuan Objektif

(ii) Struktur Program/Aktiviti

(iii) Pengukuran Prestasi

(iv) Penilaian Program

Page 23: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q

INTAN

impakoutputinput

SBPP dilaksanakan untuk perbelanjaan mengurus sahaja.

Jabatan Perkhidmatan Awam

SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP) ialah suatu sistem pengurusan yang menitik beratkan perhubungan antara :

Page 24: 1000- BELANJAWAN (PDF)

OUTPUTOUTPUTOutput sesebuah agensi kerajaan

boleh ditakrifkan sebagai barangandan perkhidmatan yang dihasilkan dibawah sesuatu program, aktiviti atau

aktiviti kecil agensi berkenaan. Secara umumnya, output mempunyaiciri ciri tertentu seperti ianya dapatdinyatakan dengan jelas dan boleh

diukur

Page 25: 1000- BELANJAWAN (PDF)

SISTEM BELANJAWANDIUBAHSUAI

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Demi untuk mempertingkatkan lagi perlaksanaan SBPP serta memperolehi faedah sepenuhnya, Perbendaharaan telah memutuskan untuk malaksanakan Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)

Page 26: 1000- BELANJAWAN (PDF)

OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAIOBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI

a) mengukuhkan lagi ekonomi negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur.

b) mencapai perbelanjaan seimbang (balanced budget)

c) meningkatkan kemajuan pelaksanaan SBPP.

d) membantu pengurus program meningkatkan prestasi.

e) meningkatkan akauntabiliti para pengurus.

Page 27: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

CIRI-CIRI BELANJAWAN DIUBAHSUAI

BATAS PERBELANJAANPERJANJIAN PROGRAM DAN LAPORAN PENGECUALIAN

SATU PUSINGAN PENILAIAN PROGRAM

SATU PENDEKATAN MENYELURUHTERHADAP KAWALAN PERUNTUKAN

Page 28: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BATAS PERBELANJAANBATAS PERBELANJAAN

Satu jumlah peruntukan wang yang ditetapkan di peringkat permulaan proses belanjawan tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu agensi yang tidak boleh dilampaui di dalam mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi dasar-dasar yang sedia ada untuk sesuatu tahun.

Page 29: 1000- BELANJAWAN (PDF)

FORMULA PENGIRAAN FORMULA PENGIRAAN

Batas Perbelanjaan 2004

BATAS PERBELANJAAN (ET)BATAS PERBELANJAAN (ET)

DasarSedia Ada

2003

Dasar Baru2003 -

PeruntukanAset

Dasar Baru2002 Yang

TidakDilaksanakan

2 %Kenaikan

Emolumen+ - +

=

a. Peruntukan badan berkanun dikeluarkan dari DSA & DBb. 2% kenaikan emolumen (Objek Am 10000) bagi tahun 2003

Page 30: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

DASAR SEDIA ADADASAR SEDIA ADAProgram-program yang diluluskan dalam bentuk perundangan, kelulusan Kabinet, Menteri atau perbendaharaan, atau lain-lain pihak berkuasa yang setaraf. Pengertian tersebut juga meliputi pelaksanaan operasi bagi setiap program dan aktiviti.

DASAR SEDIA ADA

Page 31: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

SUATU PERBELANJAAN YANG TIDAK BERULANG

Page 32: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

THRESHOLDTHRESHOLDSuatu nilai yang ditetapkan oleh Perbendaharaan bagi sesuatu agensi yang mana nilai ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan jumlah peruntukantambahan yang wajar dilakukan olehPerbendaharaan di dalam menimbangkansesuatu cadangan dasar baru/`one-off’.

Page 33: 1000- BELANJAWAN (PDF)

CONTOHCONTOH

NILAI THRESHOLD AGENSI YANG TETAPKAN IALAH RM500,000PERUNTUKAN YANG DIPOHON BAGI DASAR BARU ATAU “ONE-OFF” IALAH RM600,000PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR DILULUSKAN IALAH RM600,000 – RM500,000 = RM100,000

Page 34: 1000- BELANJAWAN (PDF)

PERJANJIAN PROGRAM

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Suatu persetujuan antara agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan, output yang akan dihasilkan dan impak yang akan dicapai untuk setiapaktiviti yang dirancang.

Page 35: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

PERJANJIAN PROGRAMPERJANJIAN PROGRAM1. Maksud Bekalan2. Agensi

3. Program

4. Aktiviti

5. Kod

6. Punca Kuasa

7. Objektif

8. Analisis Keperluan Dasar

9. Pelanggan 10. Fungsi11. Sumber-sumber

12. Spesifikasi Output

13. Petunjuk Impak

14. Rancangan Penilaian

Page 36: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Penjimatan :Penjimatan :

Dasar Sedia ada yang dicadangkan untuk dimansuhkan, dikecilkan atau diganti dengan yang lain disebabkan melebihi tempohnya atau telah mencapai objektifnya atau tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa dan dasar Kerajaan sekarang.

Page 37: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

TAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAFTAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAF:Satu tahap yang dipersetujui

untuk sesuatu petunjuk prestasi yang mana sesebuah agensi tidak perlu mengemukakan laporan pengecualian.

Page 38: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Laporan bagi tujuan memberipenjelasan terhadap petunjukprestasi yang tidak menepati tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program.

LAPORAN PENGECUALIAN

Page 39: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Q Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

RANCANGAN PENILAIAN PROGRAM

Penilaian secara mendalam atas sesuatu aktiviti dan penilaian ini dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun.

Page 40: 1000- BELANJAWAN (PDF)

PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN

NOVEMBERMenentukan Batas

Perbelanjaan

PerbendaharaanMenentukan Batas

Perbelanjaan

Agensi Menyedia &Mengemukakan Cadangan ABM

JANUARIGaris Panduan Penyediaan

ABM Dikeluarkan

MACMenerima Cadangan ABM (Program

Sedia Ada dan Dasar Baru)

APRILPemeriksaan Awal

Perancangan StrategikDi Agensi Oleh

Pengurusan Atasan

Page 41: 1000- BELANJAWAN (PDF)

MEI - JULAIPemeriksaan Belanjawan &

Rundingan Perjanjian Program

OGOS Penyatuan Belanjawan dan

Kelulusan Oleh Menteri Kewangan & Jemaah Menteri

SEPTEMBERBelanjawan

Dibentangkan di Parlimen

AKHIR DISEMBERWaran Am dikeluarkan

OKTOBER - DISEMBERParlimen membahaskan

dan Meluluskan Belanjawan Tahun Baru

NOVEMBERPenerimaan Perjanjian Program

Agensi Melaksanakan

Belanjawan

Page 42: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Cukai Pendapatan

42.7%

Cukai Tidak

LangsungLain

18.8%

Hasil Bukan Cukai Dan

Cukai-cukai Lain

20.7%

Pinjaman dan Penggunaan

Aset Kerajaan13.1%

Duti Eksport

0.7%

Duti Import4.0%

DARI MANA DATANGNYA

RM 109,990JUTA

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

KE MANA DIBELANJAKAN

RM 109,990JUTA

Perkhidmatan Ekonomi12.5%

Perbelanjaan lain

22.4%

Keselamatan2.5%

Pentadbiran Am

2.1%

Pemberian dan Serahan

Kepada Kerajaan Negeri2.5%

Pencen dan Ganjaran

4.2%

Emolumen19.1%

Bayaran Khidmat Hutang9.0%

Bekalan dan Perkhidmatan

15.6%

Perkhidmatan Sosial10.1%

RM 109,990²JUTA

RM 109,990²JUTA

HASIL

PERBELANJAAN MENGURUS

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Terdiri daripada hasil, pinjaman dan penggunaan aset Kerajaan.

²Tidak mengambil kira bayaran pindahan

Page 43: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Cukai Pendapatan

42.7%

Cukai Tidak

LangsungLain

18.8%

Hasil Bukan Cukai Dan

Cukai-cukai Lain

20.7%

Pinjaman dan Penggunaan

Aset Kerajaan13.1%

Duti Eksport0.7%

Duti Import4.0%

RM 109,990JUTA

HASIL

RM 109,990JUTA

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

Page 44: 1000- BELANJAWAN (PDF)

Perkhidmatan Ekonomi

12.5%

Perbelanjaan lain

22.4%

Keselamatan2.5%

Pentadbiran Am

2.1%

Pemberian dan Serahan

Kepada Kerajaan

Negeri2.5%

Pencen dan Ganjaran

4.2%

Emolumen19.1%

Bayaran Khidmat Hutang9.0%

Bekalan dan Perkhidmatan

15.6%

Perkhidmatan Sosial10.1%

PERBELANJAAN MENGURUS

RM 109,990²JUTA

RM 109,990²JUTA

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

Page 45: 1000- BELANJAWAN (PDF)

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006CUKAI PENDAPATAN 35.9 %

PINJAMAN DAN PENGGUNAAN ASET KERAJAAN 14.2 %

HASIL BUKAN CUKAI DAN CUKAI-CUKAI LAIN 27.7 %

CUKAI TIDAK LANGSUNG LAIN 16.2 %

DUTI IMPORT 3.1 %

DUTI EKSPORT 1.9 %

DARI MANA DATANGNYA ? RM134,748 JUTA

Page 46: 1000- BELANJAWAN (PDF)

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006EMOLUMEN 17.5 %

BEKALAN DAN PERKHIDMATAN 15.3 %

PERBELANJAAN LAIN 17.9 %

PERKHIDMATAN EKONOMI 10.7 %

BAYARAN KHIDMAT HUTANG 9.4 %

PERKHIDMATAN SOSIAL 7.3 %

KESELAMATAN 4.2 %

PENTADBIRAN AM 2.6 %

SUBSIDI 8.2 %

PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA KERAJAAN NEGERI 2.0 %

PENCEN DAN GANJARAN 4.9 %

KE MANA BELANJA NYA ? RM134,748 JUTA

Page 47: 1000- BELANJAWAN (PDF)