1000- belanjawan (pdf)

of 47/47
SISTEM BELANJAWAN NEGARA

Post on 30-Jun-2015

209 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SISTEM BELANJAWAN NEGARA

SKOP CERAMAHDEFINISI PERANAN KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS) PRINSIP DAN CIRI CIRI UTAMA MBS

INTAN

Definisi :

BELANJAWAN adalah...SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN RAKYAT.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

Kenyataan Y.A.B. Menteri Kewangan:

BELANJAWAN adalah .SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN YANG SEPERTI MALAYSIA. BERTUJUAN YANG MELAKSANAKAN DALAM TAHUN DASAR-DASAR SOSIO-EKONOMI NEGARA DINYATAKAN LIMA RANCANGAN-RANCANGAN

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

PERANAN BELANJAWAN PERANAN BELANJAWANBelanjawan sebagai Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal Alat Dasar fiskal Belanjawan sebagai Belanjawan sebagai Alat Pengurusan Alat Pengurusan

PERANAN BELANJAWANBelanjawan Sebagai Alat Dasar Fiskal a) Fungsi Peruntukan b) Fungsi Agihan; dan c) Fungsi Penstabilan. Belanjawan Sebagai Alat Pengurusana) Alat Mengurus Sumber Kewangan. b) Dokumen Kawalan Belanjawan & Kewangan c) Alat Pengukuran Prestasi.

INTAN

KOMPONEN BELANJAWAN NEGARAHASIL NEGARA PERBELANJAAN NEGARA

Q

Hasil Negara adalah meliputi semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran dan lesen.Jabatan Perkhidmatan Awam

HASIL NEGARA HASIL NEGARAa) Hasil Kerajaan Persekutuan b) Hasil Kerajaan Negeri; dan c) Hasil Kerajaan Tempatan

INTAN

Kategori Hasil Kategori HasilHASIL CUKAI HASIL BUKAN CUKAI TERIMAAN BUKAN HASIL HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

HASIL CUKAI . Hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen.

Kategori Hasil CukaiCUKAI LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

CUKAI LANGSUNG CUKAI LANGSUNG61100 - Cukai Pendapatan individu, syarikat, petroleum, Koperasi dll. 61900 - Cukai sewa filem, cukai pemindahan syer, duti harta pesaka, duti setem, duti atas keuntungan hartadll.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

CUKAI TIDAK LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG62000 - Duti Kastam - Eksport, Duti Kastam - Import Duti Eksais Cukai Jualan.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

HASIL BUKAN CUKAI HASIL BUKAN CUKAIHASIL YANG DIKUTIP DARI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN: 71000 - LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN dan PERMIT. 73000 - PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG 74000 - SEWAAN (sewa pelbagai tanah, bangunan dll.) 76000 - DENDA DAN HUKUMAN

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

TERIMAAN BUKAN HASIL TERIMAAN BUKAN HASILTERIMAAN YANG BUKAN BERASASKAN AKTA ATAU UNDANG-UNDANG : PULANGAN BALIK PERBELANJAAN TERIMAAN UNTUK PERKHIDMATAN BAYARAN BALIK

Q

JUALAN BARANGJabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

PERBELANJAAN NEGARABELANJA MENGURUS BELANJA PEMBANGUNANBelanja mengurus ialah perbelanjaan bagi aktiviti yang berulangan dan berterusan. (belanja penggunaan)

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA MENGURUSTANGGUNGAN (T) BEKALAN (B)Belanja Tanggungan adalah perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada kumpulan wang yang disatukan.(Perkara 98, Perlembagaan Persekutuan)

PERUNTUKAN DIRAJA (T1)

Q

KETUA AUDIT NEGARA (T6)Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA BEKALANSEMUA JENIS PERBELANJAAN YANG DILAKUKAN UNTUK TUJUAN MEMBIAYAI AKTIVITI HARIAN KEMENTERIAN/JABATAN

B07 Jabatan Perdana Menteri B26 Kementerian Pendidikan B42 Kementerian Kesihatan

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BELANJA PEMBANGUNANBELANJA PEMBANGUNAN ADALAH PERBELANJAAN MODAL (CAPITAL OUTLAY) DAN PERBELANJAAN TIDAK BERULANG DAN BUKAN PERBELANJAAN PENGGUNAAN.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

KOD BELANJA PEMBANGUNANP 44 - KEMENTERIAN PENERANGAN.Butiran Projek : 01100 - Studio Baru dan Stesyen Pemancar Alor Star, Kedah.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

SEJARAH SISTEM BELANJAWAN DI MALAYSIASebelum merdeka sehingga 1968 : SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/1968SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 / 1990SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

PERBANDINGAN ANTARA SBT DAN SBPPSBT SBPP Berorientasikan Input Berorientasikan Output Penekanan kepada kawalan Penekanan kepada undang-undang dan pencapaian objektif yang peraturan-peraturan dirancang Belanjawan mengikut objekMengikut program dan objek aktiviti Kurang penganalisaan ke Pentingkan penganalisaan atas perbelanjaan ke atas perbelanjaan Kurang penyelarasan antara Lebih penyerasan dan belanja mengurus dan sistematik pembangunan Sistem maklumat yang teratur Kurang maklumat

INTAN

4 CIRI UTAMA SBPP(i) Penentuan Objektif (ii) Struktur Program/Aktiviti (iii) Pengukuran Prestasi (iv) Penilaian Program

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP) ialah suatu sistem pengurusan yang menitik beratkan perhubungan antara :

input

output

impak

SBPP dilaksanakan untuk perbelanjaan mengurus sahaja.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

OUTPUTOutput sesebuah agensi kerajaan boleh ditakrifkan sebagai barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah sesuatu program, aktiviti atau aktiviti kecil agensi berkenaan. Secara umumnya, output mempunyai ciri ciri tertentu seperti ianya dapat dinyatakan dengan jelas dan boleh diukur

INTAN

SISTEM BELANJAWAN

DIUBAHSUAIDemi untuk mempertingkatkan lagi perlaksanaan SBPP serta memperolehi faedah sepenuhnya, Perbendaharaan telah memutuskan untuk malaksanakan Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAIa) mengukuhkan lagi ekonomi negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur. b) mencapai perbelanjaan seimbang (balanced budget) c) meningkatkan kemajuan pelaksanaan SBPP. d) membantu pengurus program meningkatkan prestasi. e) meningkatkan akauntabiliti para pengurus.

INTAN

CIRI-CIRI BELANJAWAN DIUBAHSUAIBATAS PERBELANJAAN PERJANJIAN PROGRAM DAN LAPORAN PENGECUALIAN SATU PUSINGAN PENILAIAN PROGRAM SATU PENDEKATAN MENYELURUH TERHADAP KAWALAN PERUNTUKAN

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

BATAS PERBELANJAANSatu jumlah peruntukan wang yang ditetapkan di peringkat permulaan proses belanjawan tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu agensi yang tidak boleh dilampaui di dalam mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi dasar-dasar yang sedia ada untuk sesuatu tahun.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

FORMULA PENGIRAAN BATAS PERBELANJAAN (ET)Batas Perbelanjaan 2004=Dasar Sedia Ada 2003

+

Dasar Baru 2003 Peruntukan Aset

-

Dasar Baru 2002 Yang Tidak Dilaksanakan

+

2% Kenaikan Emolumen

a. b.

Peruntukan badan berkanun dikeluarkan dari DSA & DB 2% kenaikan emolumen (Objek Am 10000) bagi tahun 2003

INTAN

DASAR SEDIA ADAProgram-program yang diluluskan dalam bentuk perundangan, kelulusan Kabinet, Menteri atau perbendaharaan, atau lain-lain pihak berkuasa yang setaraf. Pengertian tersebut juga meliputi pelaksanaan operasi bagi setiap program dan aktiviti.DASAR SEDIA ADA

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

SUATU PERBELANJAAN YANG TIDAK BERULANG

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

THRESHOLDSuatu nilai yang ditetapkan oleh Perbendaharaan bagi sesuatu agensi yang mana nilai ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan jumlah peruntukan tambahan yang wajar dilakukan oleh Perbendaharaan di dalam menimbangkan sesuatu cadangan dasar baru/`one-off.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

CONTOHNILAI THRESHOLD AGENSI YANG TETAPKAN IALAH RM500,000 PERUNTUKAN YANG DIPOHON BAGI DASAR BARU ATAU ONE-OFF IALAH RM600,000 PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR DILULUSKAN IALAH RM600,000 RM500,000 = RM100,000

INTAN

PERJANJIAN PROGRAMSuatu persetujuan antara agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan, output yang akan dihasilkan dan impak yang akan dicapai untuk setiap aktiviti yang dirancang.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

PERJANJIAN PROGRAM1. Maksud Bekalan 2. Agensi 3. Program 4. Aktiviti 5. Kod 6. Punca Kuasa 7. Objektif 8. Analisis Keperluan Dasar 9. Pelanggan 10. Fungsi 11. Sumber-sumber 12. Spesifikasi Output 13. Petunjuk Impak 14. Rancangan PenilaianJabatan Perkhidmatan Awam

Q

Penjimatan :

INTAN

Dasar Sedia ada yang dicadangkan untuk dimansuhkan, dikecilkan atau diganti dengan yang lain disebabkan melebihi tempohnya atau telah mencapai objektifnya atau tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa dan dasar Kerajaan sekarang.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

TAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAF: DIIKTIRAFSatu tahap yang dipersetujui untuk sesuatu petunjuk prestasi yang mana sesebuah agensi tidak perlu mengemukakan laporan pengecualian.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

LAPORAN PENGECUALIANLaporan bagi tujuan memberi penjelasan terhadap petunjuk prestasi yang tidak menepati tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program.

Q

Jabatan Perkhidmatan Awam

INTAN

RANCANGAN PENILAIAN PROGRAMPenilaian secara mendalam atas sesuatu aktiviti dan penilaian ini dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun.Jabatan Perkhidmatan Awam

Q

PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNANPerancangan Strategik Di Agensi Oleh Pengurusan Atasan NOVEMBER Menentukan Batas Perbelanjaan Perbendaharaan Menentukan Batas Perbelanjaan

Agensi Menyedia & Mengemukakan Cadangan ABM

JANUARI Garis Panduan Penyediaan ABM Dikeluarkan

MAC Menerima Cadangan ABM (Program Sedia Ada dan Dasar Baru)

APRIL Pemeriksaan Awal

MEI - JULAI Pemeriksaan Belanjawan & Rundingan Perjanjian Program

OGOS Penyatuan Belanjawan dan Kelulusan Oleh Menteri Kewangan & Jemaah Menteri

NOVEMBER Penerimaan Perjanjian Program

SEPTEMBER Belanjawan Dibentangkan di Parlimen

OKTOBER - DISEMBER Parlimen membahaskan dan Meluluskan Belanjawan Tahun Baru

Agensi Melaksanakan Belanjawan

AKHIR DISEMBER Waran Am dikeluarkan

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

KE MANA DIBELANJAKAN DARI MANA DATANGNYACukai Pendapatan 42.7% Pinjaman dan Penggunaan Aset Kerajaan 13.1% Duti Eksport 0.7% Duti Import 4.0% Cukai Tidak Langsung Lain 18.8%

PERBELANJAAN PEMBANGUNANPerkhidmatan Ekonomi 12.5%

RM 109,990 RM 109,990 JUTA JUTA

Perbelanjaan lain 22.4%

Perkhidmatan Sosial 10.1% Keselamatan 2.5% Pentadbiran Am 2.1% Emolumen 19.1%

RM 109,990 RM 109,990 JUTA JUTA

Hasil Bukan Cukai Dan Cukai-cukai Lain 20.7%

HASIL

Pemberian dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri Pencen dan 2.5% Ganjaran 4.2%

Bekalan dan Perkhidmatan 15.6%

Bayaran Khidmat Hutang 9.0%

PERBELANJAAN MENGURUS

Terdiri daripada hasil, pinjaman dan penggunaan aset Kerajaan. Tidak mengambil kira bayaran pindahan

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

Cukai Pendapatan 42.7%

Pinjaman dan Penggunaan Aset Kerajaan 13.1% Duti Eksport 0.7% Duti Import 4.0% Cukai Tidak Langsung Lain 18.8%

RM 109,990 RM 109,990 JUTA JUTA

Hasil Bukan Cukai Dan Cukai-cukai Lain 20.7%

HASIL

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Perkhidmatan Ekonomi 12.5%

Perkhidmatan Sosial 10.1%

Keselamatan 2.5% Pentadbiran Am 2.1%

Perbelanjaan lain 22.4%

RM 109,990 RM 109,990 JUTA JUTA

Emolumen 19.1%

Pemberian dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri Pencen dan Bekalan dan Ganjaran Perkhidmatan 2.5% 4.2% 15.6%

Bayaran Khidmat Hutang 9.0%PERBELANJAAN MENGURUS

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006CUKAI PENDAPATAN PINJAMAN DAN PENGGUNAAN ASET KERAJAAN HASIL BUKAN CUKAI DAN CUKAI-CUKAI LAIN CUKAI TIDAK LANGSUNG LAIN DUTI IMPORT DUTI EKSPORT 35.9 % 14.2 % 27.7 % 16.2 % 3.1 % 1.9 %

DARI MANA DATANGNYA ?

RM134,748 JUTA

BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006EMOLUMEN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN PERBELANJAAN LAIN PERKHIDMATAN EKONOMI BAYARAN KHIDMAT HUTANG PERKHIDMATAN SOSIAL KESELAMATAN PENTADBIRAN AM SUBSIDI PENCEN DAN GANJARAN 17.5 % 15.3 % 17.9 % 10.7 % 9.4 % 7.3 % 4.2 % 2.6 % 8.2 % 4.9 %

PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA KERAJAAN NEGERI 2.0 %

KE MANA BELANJA NYA ?

RM134,748 JUTA