1000 belanjawan

Download 1000 belanjawan

If you can't read please download the document

Post on 20-Nov-2014

454 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. SISTEM BELANJAWAN NEGARA

2. SKOP CERAMAH DEFINISI PERANAN KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS) PRINSIP DAN CIRI CIRI UTAMA MBS 3. INTANDefinisi :BELANJAWAN adalah... SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN RAKYAT.QJabatan Perkhidmatan Awam 4. INTANKenyataan Y.A.B. Menteri Kewangan:BELANJAWAN adalah . SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN YANGBERTUJUANMELAKSANAKANDASAR-DASAR SOSIO-EKONOMI NEGARA SEPERTIYANGDINYATAKANRANCANGAN-RANCANGANLIMADALAM TAHUNMALAYSIA.QJabatan Perkhidmatan Awam 5. PERANAN BELANJAWAN PERANAN BELANJAWAN Belanjawan sebagai Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal Alat Dasar fiskal Belanjawan sebagai Belanjawan sebagai Alat Pengurusan Alat Pengurusan 6. PERANAN BELANJAWAN Belanjawan Sebagai Alat Dasar Fiskala) Fungsi PeruntukanBelanjawan Sebagai Alat Pengurusan a) Alat Mengurus Sumber Kewangan.b) Fungsi Agihan; danb) Dokumen Kawalan Belanjawan & Kewanganc) Fungsi Penstabilan.c) Alat Pengukuran Prestasi. 7. INTANKOMPONEN BELANJAWAN NEGARA HASIL NEGARA PERBELANJAAN NEGARAQHasil Negara adalah meliputi semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran dan lesen. Jabatan Perkhidmatan Awam 8. HASIL NEGARA HASIL NEGARA a) Hasil Kerajaan Persekutuan b) Hasil Kerajaan Negeri; dan c) Hasil Kerajaan Tempatan 9. INTANKategori Hasil Kategori Hasil HASIL CUKAI HASIL BUKAN CUKAI TERIMAAN BUKAN HASIL HASIL WILAYAH PERSEKUTUANQJabatan Perkhidmatan Awam 10. INTANHASIL CUKAI . Hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen.Kategori Hasil Cukai CUKAI LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNGQJabatan Perkhidmatan Awam 11. INTANCUKAI LANGSUNG CUKAI LANGSUNG 61100 - Cukai Pendapatan individu, syarikat, petroleum, Koperasi dll. 61900 - Cukai sewa filem, cukai pemindahan syer, duti harta pesaka, duti setem, duti atas keuntungan hartadll.QJabatan Perkhidmatan Awam 12. INTANCUKAI TIDAK LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG 62000 - Duti Kastam - Eksport, Duti Kastam - Import Duti Eksais Cukai Jualan.QJabatan Perkhidmatan Awam 13. INTANHASIL BUKAN CUKAI HASIL BUKAN CUKAI HASIL YANG DIKUTIP DARI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN: 71000 - LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN dan PERMIT. 73000 - PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG 74000 - SEWAAN (sewa pelbagai tanah, bangunan dll.) 76000 - DENDA DAN HUKUMANQJabatan Perkhidmatan Awam 14. INTANTERIMAAN BUKAN HASIL TERIMAAN BUKAN HASIL TERIMAAN YANG BUKAN BERASASKAN AKTA ATAU UNDANG-UNDANG : PULANGAN BALIK PERBELANJAAN TERIMAAN UNTUK PERKHIDMATAN BAYARAN BALIKQJUALAN BARANG Jabatan Perkhidmatan Awam 15. INTANPERBELANJAAN NEGARA BELANJA MENGURUS BELANJA PEMBANGUNAN Belanja mengurus ialah perbelanjaan bagi aktiviti yang berulangan dan berterusan. (belanja penggunaan)QJabatan Perkhidmatan Awam 16. INTANBELANJA MENGURUS TANGGUNGAN (T) BEKALAN (B) Belanja Tanggungan adalah perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada kumpulan wang yang disatukan. (Perkara 98, Perlembagaan Persekutuan)PERUNTUKAN DIRAJA (T1)QKETUA AUDIT NEGARA (T6) Jabatan Perkhidmatan Awam 17. INTANBELANJA BEKALAN SEMUA JENIS PERBELANJAAN YANG DILAKUKAN UNTUK TUJUAN MEMBIAYAI AKTIVITI HARIAN KEMENTERIAN/JABATANB07 Jabatan Perdana Menteri B26 Kementerian PendidikanQB42 Kementerian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Awam 18. INTANBELANJA PEMBANGUNAN BELANJAPEMBANGUNANADALAHPERBELANJAAN MODAL (CAPITAL OUTLAY) DAN PERBELANJAAN TIDAK BERULANG DAN BUKAN PERBELANJAAN PENGGUNAAN.QJabatan Perkhidmatan Awam 19. INTANKOD BELANJA PEMBANGUNAN P 44 - KEMENTERIAN PENERANGAN. Butiran Projek : 01100 - Studio Baru dan Stesyen Pemancar Alor Star, Kedah.QJabatan Perkhidmatan Awam 20. INTANSEJARAH SISTEM BELANJAWAN DI MALAYSIA Sebelum merdeka sehingga 1968 : SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/1968 SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASIPekeliling Perbendaharaan Bil. 1 / 1990QSISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI Jabatan Perkhidmatan Awam 21. PERBANDINGAN ANTARA SBT DAN SBPPSBT SBPP Berorientasikan Input Berorientasikan Output Penekanan kepada kawalan Penekanan kepada undang-undang dan pencapaian objektif yang peraturan-peraturan dirancang Belanjawan mengikut objekMengikut program dan objek aktiviti Kurang penganalisaan ke Pentingkan penganalisaan atas perbelanjaan ke atas perbelanjaan Kurang penyelarasan antara Lebih penyerasan dan belanja mengurus dan sistematik pembangunan Sistem maklumat yang Kurang maklumat teratur 22. INTAN4 CIRI UTAMA SBPP (i) Penentuan Objektif (ii) Struktur Program/Aktiviti (iii) Pengukuran Prestasi (iv) Penilaian ProgramQJabatan Perkhidmatan Awam 23. INTANSISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP) ialah suatu sistem pengurusan yang menitik beratkan perhubungan antara :inputoutputimpakSBPP dilaksanakan untuk perbelanjaan mengurus sahaja.QJabatan Perkhidmatan Awam 24. OUTPUTOutput sesebuah agensi kerajaan boleh ditakrifkan sebagai barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah sesuatu program, aktiviti atau aktiviti kecil agensi berkenaan. Secara umumnya, output mempunyai ciri ciri tertentu seperti ianya dapat dinyatakan dengan jelas dan boleh diukur 25. INTANSISTEM BELANJAWANDIUBAHSUAI Demi untuk mempertingkatkan lagi perlaksanaan SBPP serta memperolehi faedah sepenuhnya, Perbendaharaan telah memutuskan untuk malaksanakan Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)QJabatan Perkhidmatan Awam 26. OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI a) mengukuhkan lagi ekonomi negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur. b) mencapai perbelanjaan seimbang (balanced budget) c) meningkatkan kemajuan pelaksanaan SBPP. d) membantu pengurus program meningkatkan prestasi. e) meningkatkan akauntabiliti para pengurus. 27. INTANCIRI-CIRI BELANJAWAN DIUBAHSUAI BATAS PERBELANJAAN PERJANJIAN PROGRAM DAN LAPORAN PENGECUALIAN SATU PUSINGAN PENILAIAN PROGRAM SATU PENDEKATAN MENYELURUH TERHADAP KAWALAN PERUNTUKANQJabatan Perkhidmatan Awam 28. INTANBATAS PERBELANJAAN Satu jumlah peruntukan wang yang ditetapkan di peringkat permulaan proses belanjawan tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu agensi yang tidak boleh dilampaui di dalam mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi dasar-dasar yang sedia ada untuk sesuatu tahun.QJabatan Perkhidmatan Awam 29. FORMULA PENGIRAAN BATAS PERBELANJAAN (ET) Batas Perbelanjaan 2004 = Dasar Sedia Ada 2003a. b.+Dasar Baru 2003 Peruntukan Aset-Dasar Baru 2002 Yang Tidak Dilaksanakan+2% Kenaikan EmolumenPeruntukan badan berkanun dikeluarkan dari DSA & DB 2% kenaikan emolumen (Objek Am 10000) bagi tahun 2003 30. INTANDASAR SEDIA ADA Program-program yang diluluskan dalam bentuk perundangan, kelulusan Kabinet, Menteri atau perbendaharaan, atau lain-lain pihak berkuasa yang setaraf. Pengertian tersebut juga meliputi pelaksanaan operasi bagi setiap program dan aktiviti. DASAR SEDIA ADAQJabatan Perkhidmatan Awam 31. 1INTANOFFSUATU PERBELANJAAN YANG TIDAK BERULANGQJabatan Perkhidmatan Awam 32. INTANTHRESHOLDQSuatu nilai yang ditetapkan oleh Perbendaharaan bagi sesuatu agensi yang mana nilai ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan jumlah peruntukan tambahan yang wajar dilakukan oleh Perbendaharaan di dalam menimbangkan sesuatu cadangan dasar baru/`one-off. Jabatan Perkhidmatan Awam 33. CONTOH NILAI THRESHOLD AGENSI YANG TETAPKAN IALAH RM500,000 PERUNTUKAN YANG DIPOHON BAGI DASAR BARU ATAU ONE-OFF IALAH RM600,000 PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR DILULUSKAN IALAH RM600,000 RM500,000 = RM100,000 34. INTANPERJANJIAN PROGRAM Suatu persetujuan antara agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan, output yang akan dihasilkan dan impak yang akan dicapai untuk setiap aktiviti yang dirancang.QJabatan Perkhidmatan Awam 35. INTANPERJANJIAN PROGRAM 2. Agensi8. Analisis Keperluan Dasar3. Program9. Pelanggan1. Maksud Bekalan4. Aktiviti 5. Kod 6. Punca Kuasa 7. ObjektifQ10. Fungsi 11. Sumber-sumber 12. Spesifikasi Output 13. Petunjuk Impak 14. Rancangan Penilaian Jabatan Perkhidmatan Awam 36. Penjimatan :INTANDasar Sedia ada yang dicadangkan untuk dimansuhkan, dikecilkan atau diganti dengan yang lain disebabkan melebihi tempohnya atau telah mencapai objektifnya atau tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa dan dasar Kerajaan sekarang.QJabatan Perkhidmatan Awam 37. INTANTAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAF: DIIKTIRAF Satu tahap yang dipersetujui untuk sesuatu petunjuk prestasi yang mana sesebuah agensi tidak perlu mengemukakan laporan pengecualian.QJabatan Perkhidmatan Awam 38. INTANLAPORAN PENGECUALIANQLaporan bagi tujuan memberi penjelasan terhadap petunjuk prestasi yang tidak menepati tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program. Jabatan Perkhidmatan Awam 39. INTANRANCANGAN PENILAIAN PROGRAMQPenilaian secara mendalam atas sesuatu aktiviti dan penilaian ini dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun. Jabatan Perkhidmatan Awam 40. PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN Perancangan Strategik Di Agensi Oleh Pengurusan AtasanAgensi Menyedia & Mengemukakan Cadangan ABMNOVEMBER Menentukan Batas PerbelanjaanJANUARI Garis Panduan Penyediaan ABM DikeluarkanMAC Menerima Cadangan ABM (Program Sedia Ada dan Dasar Baru)APRIL Pemeriksaan AwalPerbendaharaan Menentukan Batas Perbelanjaan 41. MEI - JULAI Pemeriksaan Belanjawan & Rundingan Perjanjian ProgramOGOS Penyatuan Belanjawan dan Kelulusan Oleh Menteri Kewangan & Jemaah MenteriNOVEMBER Penerimaan Perjanjian ProgramAgensi Melaksanakan BelanjawanSEPTEMBER Belanjawan Dibentangkan di ParlimenAKHIR DISEMBER Waran Am dikeluarkanOKTOBER - DISEMBER Parlimen membahaskan dan Meluluskan Belanjawan Tahun Baru 42. BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004KE MANA DIBELANJAKAN PERBELANJAAN PEMBANGUNANDARI MANA DATANGNYA Pinjaman dan Penggunaan Aset Kerajaan 13.1%Cukai Pendapatan 42.7%RM 109,990 RM 109,990 JUTA JUTAHasil Bukan Cukai Dan Cukai-cukai Lain 20.7%Perkhidmatan Ekonomi 12.5%Duti E