10. manual pengguna i-frp

Click here to load reader

Post on 29-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MANUAL PENGGUNA

  MODUL IFRP

  POLITEKNIKKOTABHARU

  OLEH:AZMIBINAYUP

 • 1.0PENGENALAN

  ModulinidibangunkanselarasdenganperlaksanaanfailrekodpensyarahdiPoliteknikKotaBharu.Didalammodulini,terdapatbeberapakategoripenggunaiaituadministrator,penyelarasdanpenggunabiasa.Setiapkategorimempunyaiaksestersendiri.ModulIFRPinimempunyaihubungkaitdenganIDAFTARdanIEXAM.UntukmenggunakanIFRP,penggunahendaklahmendaftarkanpelajardibawahpensyarahterlebihdahulu.Inibertujuanagarsistemdapatmengenalpastipensyarahyangmengajarsubjektertentu.BerikutadalahtatacarapenggunaansistemIFRP.

  MenuutamaIFRPadalahsepertidibawah.

  Menuinibolehdiaksesolehpenggunabiasa.

  Menuinibolehdiaksesolehpenggunabiasa.

  Menuinibolehdiaksesolehpenggunabiasa.

  Menuinibolehdiaksesolehadministrator

  Menuinibolehdiaksesolehadministratordanpenyelarasdijabatan

  MenuinihanyabolehdiaksesolehKJ,KPdanKUsahaja.

 • 2.0SETTINGPENGGUNA

  AdminakantentukantahapaksespenggunamelaluimenuLantik|BatalkanLantikanPensyarahBiasaIkutKategori.Apabilamenuinidiklik,paparanadalahsepertidibawah.

  TerdapatempatjeniskategoripenggunadisiniiaituAdminFRP,PenyelarasdiJabatandanPenggunaBiasa.BagikategoriAdminHQ,ianyamasihbelumbolehdigunakan.

  3.0KEMASKINIDATADANREKODASAS.

  Sebelummenggunakanmodulini,pihakadminselakupegawaidiunitkualitiperlumembuatkemaskiniandatadanrekoddiawalsemester.

  3.1KemaskiniRekodISO/MQA

  PegawaiKualitiperlumengemaskinirekoddiatashanyasekalisahajadiawalsetiapsemester.Maklumatiniakandigunakanuntukmenghasilkancetakansenaraikehadiran,CetakMarkahPBCLOdanjugacetakanhalamanutamaRekodTandatanganSemakanFRP.

 • 3.2KemaskiniTakwimFRP.

  Bagiperkaraini,Adminperlusetkanperkarasepertidibawah.

  Untukmendaftarkanmaklumatini,adminhendaklahklikpadamenuKlikUntukTAMBAHREKOD.Apabilamenuinidiklik,silalengkapkanmaklumatsepertiberikut.

  Untukmelengkapkanperkaradiatas,silasemaksusunantakwimsemester.UntukmenambahStatusPelaksanaan,adminhendaklahklikmenuKemaskiniDataTakwim.Setelahmaklumatdidaftarkan,silaklikbutangSimpan.Untukeditataupadamrekod,silaklikmenuEdit|Padamyangberadadihujungrekoddatasepertirajahdiatas.

  3.3KemaskiniDataTakwim.

  MenuiniadahubungkaitdenganmenuKemaskiniTakwimFRP.IniadalahtambahankepadaStatusPelaksanaan.Untukmenambahkanrekod,silaklikmenuKlikuntukTAMBAHREKOD.PadamenuinijugadisediakanmenuEditdanPadamrekod.Kenalpastiterlebihdahulurekodyanghendakdipadam.Iniadalahkerana,apabilastatustelahdidaftarkan,ianyasecaralangsungtelahdigunakanolehpenggunabiasa.

 • 3.4KemaskiniChecklist

  Maklumatiniperludikemaskinisebelumsesipembelajaranberjalan.Maklumatiniakandigunakanolehpensyarah/penggunabiasaketikahendakmenghasilkanDaftarSenaraiKandungandanSenaraiSemakFRP.MenuinibolehditemuididalammenuKemaskiniData>DaftarLessonPlan/RancanganMengajar.Senaraichecklistiniakandigunakanuntuksetkanpilihanpensyarahmengikutkursusyangdiajar.

  4.0MUATNAIKDOKUMEN.

  Terdapatbeberapasubmenudidalammenuini.Menuinihanyadiberiakseskepadapenyelarasdijabatandanadmin.Penyelarasdijabatanperlumelengkapkanperkaradibawahseawalsebelumsesiberlangsung.

  4.1UploadTakwimSemester/Visi/Misi.

  MenudiatasadahubungkaitdenganmenuKemaskiniData>DaftarLessonPlan/RancanganMengajar.AdminperluuploaddokumenyangperludidownloadpenggunasepertiMisidanVisiPKB,TakwimSemasadanlainlaindokumenyangdirasakanperluuntukpenggunalampirkandidalamFRP.Untukmemastikandokumenberjayadimuatnaik,pastikantermsepertidibawahdipaparkanselepasklikbutangHantar.Maksimafailyangbolehdiuploadpadasatusatumasaadalah2MB.

  Inimenandakandokumenyangdilampirkanberjayadihantar.

 • 4.2UploadSillabus/Kurikulum.

  Bagimemastikanpenggunadapatmemuatturunsyllabusyangterkini,penyelarasdijabatanhendaklahmemuatnaiksyllabusmelaluimenuini.

  Padamenuini,penyelarasperlumemilihkodkursussebelummemuatnaiksyllabus.Paparansyllabusyangberjayadimuatnaikakandipaparkandibahagianbawah.Sebelummemuatnaiksyllabustersebut,kaedahmelabelkandokumentersebuthendaklahdipatuhisepertidibawah.

  Namadokumen:kodkursus_tahun.pdf

  contoh:DBM1022_2016.pdf~silapatuhi

  Dokumeniniakandisimpandidalamserverdenganselamat.Maksimafailyangbolehdiuploadpadasatusatumasaadalah2MB.

  4.3UploadJadualWaktuPensyarah.

  Jadualwaktuyangtelahsiapdandisahkanolehketuajabatanhendaklahdimuatnaikmelaluimenuini.PensyarahakanmemuatturundokumeninimelaluimenuKemaskiniData>DaftarLessonPlan/RancanganMengajar.

  Kaedahmelabelkandokumentersebutjugaperludipatuhisepertidibawah.

  Namadokumen:Jadual_Jabatan_sesi_pensyarah.pdf

  contoh:Jadual_JKM_Jun2016_Pensyarah.pdf~silapatuhi

  Dokumeniniakandisimpandidalamserverdenganselamat.Maksimafailyangbolehdiuploadpadasatusatumasaadalah2MB.Jikaterlalubesar,pecahkanianyakepada2bahagian.

 • 4.4SettingNo.AgihanSillabus.

  Setiapdokumensyllabushendaklahdicetakbersamadengannomboragihan.Ianyabolehdilihatcontohnyasepertiberikut.

  HalinibolehdiaksesmelaluimenuKemaskiniData>DaftarLessonPlan/RancanganMengajardanhaliniakandibincangkanpadasubmenuseterusnya.Untuksetkantemplatenoagihanini,penyelarashendaklahklikpadamenuSettingNoAgihanSillabus.

  Penyelarasperlumelengkapkan3maklumatasassepertidiatas.Setelahsettingdibuat,pastikanpenyelarasklikbutangKemaskiniRekodsebelumberalihkepadasubmenuyanglain.

  4.5Daftar/KemaskiniNo.AgihanSillabus.

  Setiappensyarahperludidaftarkannoagihansyllabus.HanyapenggunayangberdaftarsahajabolehmemuatturundokumeninimelaluimenuKemaskiniData>DaftarLessonPlan/RancanganMengajar.Bagipenggunayangtidakdidaftarkannomboragihanini,silaberhubungteruspegawai/penyelarasdijabatan.Untukmendaftarkansyllabus,klikmenuini.

 • SetelahklikmenuDaftarKodBaharu,paparansepertidibawahakandipamerkan.

  Penyelarasbolehpadamrekodjikasekiranyakesilapanberlaku.Untukkemaskininomboryangdidaftarkan,penyelarasbolehklikmenuJanaSemulaSusunan.Daftarkansetiappensyarahmengikutperkaradiatas.

  4.6CetakSenaraiNo.Agihan

  Menuiniadalahberfungsiuntukmencetaksenaraiyangtelahdibuatdanjugasebagairujukanpenyelaras.Paparanyangdapatdihasilkanadalahsepertiberikut.

  SenaraiPensyarahadalahberdasarkankepadapenyelarasdijabatan.PilihPensyarah

  STEP 1

  STEP 2

  Janganlupa,masukkankelasyangdiajarolehpensyarah.

  Paparaninimerujukkepadapensyarahyangdiatassahaja.

  Paparaninimerujukkepadapensyarahyangdidaftarkanuntukkodkursusdiatas.

 • Ianyabolehdicetakdanperluditandatanganiolehpensyarah.

  5.0PENGESAHANKJ/KU/KP

  MenupengesahaninihanyabolehdiaksesKetuaProgram,KetuaJabatandanKetuaUnitsahaja.Ianyabertujuanuntukmengesahkantandatanganpenghantaranfrpkalipertamadankedua.PegawaiberkenaanperluklikmenuPengesahanBagiSemakanFRPkalipertamadankedua.Hasilyaadalahsepertiberikut,

  Pegawaiperlupilihjabatan,kemudiansahkanpensyarahyangtelahmenghantardokumendantelahdisahkanlengkapdansebagainya.Dibahagianbawahsekali,adamenucetakdanhasilnyadalahsepertiberikut.

 • Tarikhyangterteraadalahtarikhpengesahanpenghantarandokumenfrppensyarah.

  6.0MENUUTAMA

  Padahalamaniniterdapattigamenuutama.

  SemuapegawaidibenarkanaksespadaduamenutersebutkecualimenuRekodMakluman/Berita.NostaftersebutadalahperluuntukmencetakhalamanutamafailFRPpensyarah.

  Menuinihanyadiberikanakseskepadaadminifrpsahaja.Maklumanterkinibolehdidaftarkanuntukdikongsikankepadastaf/pensyarahlain.

  Kemaskininostafsahaja.

  Untukkesbackdatedankemaskinifaillampau

 • 7.0KEMASKINIDATA

  PadamenuiniterdapatmenuDaftarLessonPlan/RancanganMengajar.MenuinidiberiakseskepadasemuapensyarahyangtelahmendaftarkanpelajardibawahpensyarahmelaluimoduliDaftaratauiExam.Didalammenuiniakanmemaparkansubmenusepertidibawah,

  Maklumatdanfailyangtelahdimuatnaikolehpegawaikualitidanpenyelarasdijabatanakandipaparkandisini.UntukMenuini,penulisakanterangkansecaraspesifikdidalammanualini.

 • 8.0PAPARANKESELURUHANMENUIFRP.

  PENUTUP

  Diharapagarmanualinidapatdigunakandandimanfaatkano[email protected]pkb.edu.my.Sekiranyaterdapatcadanganyangbolehdikongsikanbersama,penulisamatmengalualukan.Sekian

  azmiayup_2015_manual_ifrp

View more