1. dzikir pagi petang

of 50 /50

Upload: erlina-sih-mahanani

Post on 05-Aug-2015

230 views

Category:

Documents


51 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1. Dzikir Pagi Petang
Page 2: 1. Dzikir Pagi Petang

2 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

Page 3: 1. Dzikir Pagi Petang

3

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

PUSTAKA MUSLIM Wisma Misfallah Tholabul ‘Ilmi, Pogung Kidul SIA XVI RT 01/49 No. 8C Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta 55284 Telp.: 0852.280.66686 Email: [email protected] Web.: www.pustaka.muslim.or.id

Page 4: 1. Dzikir Pagi Petang

4 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

PENTING: Kapan waktu membaca dzikir ini? Imam Ibnul Qayyim berkata: “Waktunya antara Shubuh hingga terbit matahari dan antara ‘Ashar hingga terbenam matahari.” (Shahiih al-Waabilush Shayyib)

الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ A’uudzu billaahi minasysyaithaanir rajiim Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Page 5: 1. Dzikir Pagi Petang

5

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Membaca Ayat Kursi:

تأخذه ال القيوم احلي هو إال إله ال اهللا

يف وما السماوات يف ما له نـوم الو سنة

بإذنه إال عنده يشفع الذي ذا من األرض

وال خلفهم وما أيديهم بـني ما يـعلم

وسع شاء مبا إال علمه من بشيء حييطون

يـئوده وال واألرض السماوات كرسيه

العظيم العلي وهو حفظهما Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhu sinatuw wa laa naumun, lahu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahu illa bi idznihi, ya’lamu maa baina

Page 6: 1. Dzikir Pagi Petang

6 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

aidhiihim wa maa khalfahu, wa laa yuhiithuuna bi syai in min ‘ilmihii illa bi maa a, wa si’a kursiy yuhus samaawaati wal ardhi, wa laa yauduhu hifdhuhumaa, wa huwal ‘aliyyul ‘adhim “Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”0F

1

1 “Barangsiapa membaca kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin hingga sore hari. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin hingga pagi hari.” HR. Al-Hakim, 1/562. Al-Albani berpendapat hadits tersebut shahih dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273 dan beliau menisbatkan hadits tersebut kepada An-Nasa’i dan Ath-Thabrani, beliau berkata, isnad Ath-Thabrani jayyid’.

Page 7: 1. Dzikir Pagi Petang

7

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Membaca QS. Al-Ikhlash (3x):

سم اهللا الرمحن احليم

}۲{ الصمد اهللا }۱{ أحد اهللا هو قل

كفوا له يكن ومل }۳{ يولد ومل يلد مل

}٤أحد { Bismillahirrahmaanir rahim, qul huwallahu ahad, Allahush shamad,lam yalid wa lam yuulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad “Dengan nama Allah yang Ar-Rohman dan Ar-Rohim. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Page 8: 1. Dzikir Pagi Petang

8 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

Membaca QS. Al-Falaq (3x):

بسم اهللا الرمحن احليم من شر ما }۱{ أعوذ برب الفلق قل

ومن شر غاسق إذا وقب }۲{خلق

}٤{ ومن شر النـفاثات يف العقد }۳{}۵{ومن شر حاسد إذا حسد

Bismillahir rahmaanir rahim, qul a’uudzu bi rabbil falaq, min syarri maa khalaqa, wa min syarri ghaasikin idzaa waqab, wa min syarrin naffaatsaati fil ‘uqod, wa min syarri haasidin idzaa hasad

“Dengan nama Allah yang Ar-Rohman dan Ar-Rohim. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Robb yang menguasai subuh. Dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”

Page 9: 1. Dzikir Pagi Petang

9

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Membaca QS. An-Naas (3x):

بسم اهللا الرمحن احليم} ملك الناس ۱قل أعوذ برب الناس {

} من شر الوسواس ۳} إله الناس {۲{

الذي يـوسوس يف صدور }٤{اخلناس

}٦{ من اجلنة والناس }۵{الناس Bismillahir rohmaanir rohim, qul a’uudzu birabbin naasi, malikin naasi, ilaahin naasi, min syarril waswaasil khannaas, alladzii wuyaswisu fii shuduurin naasi, minal jinnati wan naasi “Dengan nama Allah yang Ar-Rohman dan Ar-Rohiem. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Robb manusia”. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaithon yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia”

Page 10: 1. Dzikir Pagi Petang

10 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud II/86, An-Nasa’i III/68 dan ShahihAt-Tirmidzi II/8) 1F

2

أصبحنا وأصبح الملك لله، واحلمد لله، ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له، له

الملك وله احلمد وهو على كل شيء ر ما يف هذا اليـوم قديـر . رب أسألك خيـ

ر ما بـعده، وأعوذ بك من شر ا يف م وخيـهذا اليـوم وشر ما بـعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب، رب أعوذ بك

من عذاب يف النار وعذاب يف القرب . 2 “Barangsiapa membaca tiga surat tersebut tiga kali setiap pagi dan sore hari, maka itu (tiga surat tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu.” HR. Abu Dawud 4/322, At-Tirmidzi 5/567 dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/182.

Page 11: 1. Dzikir Pagi Petang

11

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Ashbahnaa wa ashbahalmulku lillahi walhamdulillaahi, laa ilaha illallahu wahdahulaa syariikalahu, lahulmulku walahulhamdu wa huwa ‘alaa kulli syaii inn qariirun, rabbi asaluka khaira maa fii hadzal yaumi wa khaira maa ba’dahu, wa a’uudzubika minsyarri maa fii hadzalyaumi wa syarri maa ba’dahu, rabbi a’uudzubika minalkasali wa suuilkibari,Rabbi a’uudzubika min ‘adzaabiin finnaari wa ‘adzaabin filqabri “Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb! Aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan kubur.” (HR. Muslim 4/2088)3

3 HR. Muslim 4/2088. Kalau sore hari membaca:

ناأ لليـلة اذه يف ه ا م يـر خ سألك أ ب ر ... له ل لملك اأمسى و مسيـ ا م شر و لليـلة اذه يف ه ا م ر ش ن م ك ب أعوذ و عدها ب ا م خيـر و

Page 12: 1. Dzikir Pagi Petang

12 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

نا، وبك أصبحنا، بك اللهم وبك أمسيـالنشور وإليك منوت وبك حنيا،

Allahumma bika ashbahnaa, wabika amsainaa, wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikannusyuurun “Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan perto-longanMu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepadaMu kebangkitan (bagi semua makhluk).”

للهم أنت ريب ال إلـه إال أنت، خلقتين ا وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما

من شر ما صنـعت، استطعت، أعوذ بك

بـعدها.

Page 13: 1. Dzikir Pagi Petang

13

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

، وأبـوء بذنيب أبـوء لك بنعمتك علينـوب إال أنت فاغفر يل فإنه ال يـغفر الذ

Allahumma Anta Rabbii Laa ilaahaillaa anta, Khalaqtanii wa anaa ‘abdika, wa anaa ‘alaa ;ahdika wa wa’dika maastatha’tu,a’uudzubika min syarri maa shana’tu, abuu u laka bini’matika ‘alayya, wa abuu u bidzanbii faghfirlii fainnahu laa yaghfirudzdzunuubi illaa anta “Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau-lah yang mencip-takan aku. Aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”3F

4

4 HR. At-Tirmidzi 5/466, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/142. Kalau sore hari membaca:

نا، بك اللهم وإليك منوت وبك حنيا، وبك أصبحنا، وبك أمسيـ المصيـر

Page 14: 1. Dzikir Pagi Petang

14 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

محلة د اللهم إين أصبحت أشهدك وأشه يع خلقك، أنك عرشك، ومالئكتك ومجأنت اهللا ال إلـه إال أنت وحدك ال شريك

×)٤لك، وأن حممدا عبدك ورسولك . ( Allahumma innii ashbahtu usyhiduka wa asyhidu hamalata ‘arsika, wamalaaikataka wa jamii’a khalqika, annaka antallahu laailaaha illaa anta wahdaka laasyariikalaka, wa anna muhammadan ‘abduka warasuuluka “Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arasyMu, malai-kat-malaikat dan seluruh makhlukMu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disem-bah kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiMu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.” (Dibaca empat kali waktu pagi dan sore)4F

5

5 “Barangsiapa membaca doa ini ketika pagi dan sore hari

Page 15: 1. Dzikir Pagi Petang

15

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

من بأحد أو نعمة من يب أصبح ما اللهم لك، شريك ال وحدك فمنك خلقك

الشكر ولك احلمد فـلك Allahumma maa ashbaha bii min ni’matin au biahdinn min khalqika wa minka wahdaka laa syariikalaka, falakalhamdu walakasysyukru “Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukMu di pagi ini adalah dariMu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. BagiMu segala puji dan kepadaMu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).” 5F

6

sebanyak empat kali, maka Allah akan membebaskannya dari api Neraka.” HR. Abu Dawud 4/317, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 1201, An-Nasai dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 9 halaman 138, Ibnu Sunni no. 70, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz menyatakan, bahwa sanad hadits Abu Dawud dan An-Nasai adalah hasan, lihat juga Tuhfatul Akhyar, halaman 23. Jika sore hari membaca:

… للهم إين أمسيت ا 6 “Barangsiapa yang membacanya di pagi hari, maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. Barangsiapa yang membaca ini di sore hari, maka sung-guh telah bersyukur pada malam itu.” HR.

Page 16: 1. Dzikir Pagi Petang

16 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

اللهم عافين يف بدين، اللهم عافين يف صري، ال إلـه إال ب مسعي، اللهم عافين يف

أنت . اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القرب، ال

×)۳إلـه إال أنت . ( Allahumma ‘aafinii badanii, Allahumma ‘aafinii fi sam’ii, Allahumma ‘aafinii fi basharii, laailaha illa anta. Allahumma innii a’uudzubika minalkufri, walfaqri, wa a’uudzubika min ‘adzaabilqabri, laa ilaha illa anta

Abu Dawud 4/318, An-Nasai dalam kitab ‘Amalul Yaumi wal Lailah no. 7, halaman 137, Ibnu Sunni no. 41, halaman 23 Ibnu Hibban (Mawaarid) no. 2361. Abdul Aziz bin Baz menyatakan, bahwa sanad hadits tersebut hasan, lihat Tuhfatul Akhyar, halaman 24. Jika sore hari membaca:

للهم ما أمسى يب …ا

Page 17: 1. Dzikir Pagi Petang

17

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

“Ya Allah! Selamatkan tubuhku (da-ri penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Eng-kau. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlin-dung kepadaMu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” (Di-baca tiga kali di waktu pagi dan sore)6F

7

حسيب اهللا ال إلـه إال هو عليه تـوكلت ×)۷وهو رب العرش العظيم . (

Hasbiyallahu laa ilahailla huwa ‘alaihi tawakkalta wa huwa rabbul ‘arsyil ‘azhiimi

“Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada Tuhan (yang ber-hak disembah) kecuali Dia, kepadaNya aku bertawakal. Dia-lah Tuhan yang

7 HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasai dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 22, halaman 146, Ibnus Sunni no. 69. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyatakan sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyar, halaman 26.

Page 18: 1. Dzikir Pagi Petang

18 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

menguasai ‘Arsy yang agung.” (Dibaca tujuh kali waktu pagi dan sore)7F

8

نـيا اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدواآلخرة، اللهم إين أسألك العفو والعافية

يف ديين ودنـياي وأهلي ومايل . اللهم استـر عورايت وآمن روعايت، اللهم احفظين من بـني يدي، ومن خلفي، وعن مييين وعن مشايل، ومن فـوقي، وأعوذ بعظمتك أن

أغتال من حتيت . 8 “Barangsiapa membacanya ketika pagi dan sore hari sebanyak tujuh kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya.” H.R. Ibnus Sunni no. 71 secara marfu’ dan Abu Dawud secara mauquf 4/321. Syu’aib dan Abdul Qadir Al-Arnauth berpendapat, isnad hadits tersebut shahih. Lihat Zaadul Ma’ad 2/376.

Page 19: 1. Dzikir Pagi Petang

19

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Allahumma innii as alukal ‘afwa wal ’aafiyata fiddunyaa wal aakhirati, Allahumma innii as alukal ‘afwa wal ’aafiyata: fi diinii wa dunyaaya wa ahlii, wa maalii, Allahummastur ‘auraatii wa aamin rau ‘aatii, Allahummahfazhnii min baini yadayya, wa min khalfii wa ‘an yamiinii wa ‘ansyimaalii, wa min fauqii, wa a’uudzu bi’adzamatika an ughtaala min tahtii “Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesung-guhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, ke-luarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! Peli-haralah aku dari muka, belakang, ka-nan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat atau bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).”8F

9

والشهادة فاطر اللهم عامل الغيب السماوات واألرض، رب كل شيء

9 HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah 2/332.

Page 20: 1. Dzikir Pagi Petang

20 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

ومليكه، أشهد أن ال إلـه إال أنت، أعوذ بك من شر نـفسي، ومن شر الشيطان

وشركه، وأن أقـرتف على نـفسي سوءا أو مسلم .ىل أجره إ

Allahumma ‘aalimalghaibi wasy syahaadati faathiras samaawaati wal ardhi, Rabbakulli syai in wa maliikahu, asyhadu anlaa ilaha illaa anta, a’uudzubika minsyarrinafsii, wamin syarrisysyaithaani wasyirkihi, wa an aqtarifa ‘alaa nafsii suuan, au ajurrahu ilaa muslimin “Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Aku berlin-dung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, dan aku (berlindung kepadaMu) dari berbuat ke-jelekan

Page 21: 1. Dzikir Pagi Petang

21

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

terhadap diriku atau menyeret-nya kepada seorang muslim.”9F

10

ه شيء يف بسم اهللا ال يضر مع امساألرض وال يف السماء وهو السميع

×)۳العليم . ( Bismillahilladzii laa yadhurru ma’asmihi syaiun filardhi wa laa fissamaa I wa huwassamii’ul ‘aliimu “Dengan nama Allah yang bila dise-but, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Ma-ha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Dibaca tiga kali)10F

11

10 HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 3/142. 11 “Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya.” HR. Abu Dawud 4/323, At-Tirmidzi 5/465, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Shahih Ibnu Majah 2/332, Al-Allamah Ibnu Baaz berpendapat, isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar hal. 39.

Page 22: 1. Dzikir Pagi Petang

22 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

ومبحمد ديـنا، وباإلسالم ربا، باهللا رضيت ×)۳(. نبيا وسلم عليه اهللا صلى

Radhitubillahirabban, wa bilislaami diinan, wa bi muhammadin shalallahu ‘alaihi wasallam nabiyyan “Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi (yang diutus oleh Allah).” (Dibaca tiga kali)11F

12

يا حي يا قـيـوم برمحتك أستغيث، أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نـفسي طرفة

عني .

12 “Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka hak Allah memberikan keridhaanNya kepadanya pada hari Kiamat.” HR. Ahmad 4/337, An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 4 dan Ibnus Sunni no. 68. Abu Daud 4/418, At-Tirmidzi 5/465 dan Ibnu Baaz berpendapat, hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar, hal. 39.

Page 23: 1. Dzikir Pagi Petang

23

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Ya hayyu yaa qayyuumu birahmatika astaghiitsu ashlihlii sya’nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii tharfata ‘aiinin “Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tan-pa mendapat pertolongan dariMu).”12F

13

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمني، ر هذا اليـوم : فـتحه، اللهم إين أسألك خيـونصره ونـوره، وبـركته، وهداه، وأعوذ بك

من شر ما فيه وشر ما بـعده . Ashbahnaa wa ashbahalmulku lillaahi rabbil ‘aalamiina, Allahumma inni as aluka khaira hadzaalyaumi: fathahu, wa nashrahu, wanuuruhu, 13 HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut adalah shahih, dan Imam Adz-Dzahabi me-nyetujuinya, lihat kitabnya 1/545, dan Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273.

Page 24: 1. Dzikir Pagi Petang

24 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

wa barakatahu, wa hudaahu, wa a’uudzubika min syarri maa fiihi wa syarri maa ba’dahu ”Kami masuk pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku me-mohon kepadaMu agar memperoleh ke-baikan, pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung kpadaMu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan keja-hatan sesudahnya.”14

أصبحنا على فطرة اإلسالم وعلى كلمة اإلخالص، وعلى دين نبيـنا حممد صلى نا إبـراهيم، اهللا عليه وسلم، وعلى ملة أبيـ

14 Apabila sore hari, membaca:

ناأ لملك لله رب العالمني، اللهم إين أسألك خيـر هذه ا أمسى و مسيـلة؛ فـتحها، ونصرها ونـورها، وبـركتـها، وهداها، وأعوذ بك من شر الليـ

ما فيـها وشر ما بـعدها.HR. Abu Dawud 4/322 serta Syu’ab dan Abdul Qadir Al-Arnauth dalam Tahqiq Zadul Ma’ad, 2/273.

Page 25: 1. Dzikir Pagi Petang

25

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

فا مسلما وما كان من المشركني . حنيـ Ashbahnaa ‘alaa fithratil islaami wa ;alaa kalimatil ikhlaashi, wa ‘alaa millati abiinaa ibraahiima, haniifan musliman kaana minal musyrikiina “Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad n, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.”14F

15

×)۱۰۰سبحان اهللا وحبمده . ( Subhanallahu wa bihamdihi Maha Suci Allah, aku memujiNya.” (Dibaca seratus kali)15F

16

ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له، له 15HR. Ahmad 3/406-407, 5/123. Lihat juga Shahihul Jami’ 4/290. Ibnus Sunni juga meriwayatkannya di ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 34. 16 HR. Muslim 4/2071

Page 26: 1. Dzikir Pagi Petang

26 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

الملك وله احلمد وهو على كل شيء × عند الكسل)۱× أو ۱۰ (قديـر .

Laailahaillallahu wahdahulaa syariikalahu, lahulmulku walahulhamdu, wa huwa ‘alaakulli syai in qadiirin “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca sepuluh kali, atau cukup sekali dalam keadaan malas)16F

17

ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله احلمد وهو على كل شيء

× إذا أصبح)۱۰۰(قديـر .

17 HR. Abu Dawud 4/319, Ibnu Majah dan Ahmad 4/60. Lihat Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/270, Shahih Abu Dawud 3/957, Shahih Ibnu Majah 2/331, dan Zadul Ma’ad 2/377.

Page 27: 1. Dzikir Pagi Petang

27

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Laailahaillallahu wahdahulaa syariikalahu, lahulmulku walahulhamdu, wa huwa ‘alaakulli syai in qadiirin “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca seratus kali setiap pagi hari)17F

18

سبحان اهللا وحبمده : عدد خلقه، ورضا × ۳(نـفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته .

إذا أصبح) Subhanallahi wa bihamdihi: ‘adadakhalqihi, wa ridhaanafsihi, wa zinata ‘arsyihi, wa midaa da kalimaatihi 18 “Barangsiapa membacanya sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya (pahala) seperti memerdekakan sepuluh budak, ditulis seratus kebaikan, dihapus darinya seratus keburukan, baginya perlindung-an dari setan pada hari itu hingga sore hari. Tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali ia melakukan lebih banyak lagi dari itu.” HR. Al-Bukhari 4/95; Muslim 4/2071.

Page 28: 1. Dzikir Pagi Petang

28 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

“Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhlukNya, sejauh kerela-anNya, seberat timbangan ‘ArsyNya dan sebanyak tinta tulisan kalimatNya.” (Dibaca tiga kali setiap pagi hari)18F

19

اللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، إذا أصبح)(وعمال متـقبال .

Allahumma innii as aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan thayyiban, wa ‘amalaan mutaqabbalaan Ya Allah, sungguh aku memohon kepadaMu ilmu yang manfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. (Dibaca pagi hari)19F

20

× يف ۱۰۰(أستـغفر اهللا وأتـوب إليه . اليوم)

19 HR. Muslim 4/2090. 20 HR. Ibnu As-Sunni dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah, no. 54, dan Ibnu Majah no. 925. Isnadnya hasan menurut Abdul Qadir dan Syu’aib Al-Arna’uth dalam tahqiq Zad Al-Ma’ad 2/375.

Page 29: 1. Dzikir Pagi Petang

29

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Astaghfirulla wa atuubu ilaihi Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadaNya. (Dibaca 100 kali dalam sehari)

أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما × إذا أمسى)۳(خلق .

A’uudzu bikalimaatillahi ttaammaati min syarri maa khalaqa Aku berlindung dengan kalimat-kali-mat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakanNya. (Dibaca 3 kali pada sore hari)20F

21

اللهم صل وسلم على نبيـنا حممد . )۱۰(×

21 “Barangsiapa membaca doa ini pada sore hari sebanyak tiga kali, tidak berbahaya baginya sengatan (binatang berbisa) pada malam itu”. HR. Ahmad 2/290, An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah, no. 590 dan Ibnu Sunni no. 68. Lihat Shahih At-Tirmidzi 3/187, Shahih Ibnu Majah 2/266 dan Tuhfatul Akhyar, hal. 45.

Page 30: 1. Dzikir Pagi Petang

30 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

Allahumma shalli wa sallim ‘alaa nabiyyinaa muhammadin Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. (Dibaca 10 kali)22

***** Sumber: Website “Yayasan Al-Sofwa” Jl. Raya Lenteng Agung Barat, No.35 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telpon: (021) 788363-27, Fax: (021) 788363-26. www.alsofwah.or.id; Email: [email protected] Dengan pengeditan yang mengacu pada buku “Dzikir Pagi Petang dan Sesudah Shalat Fardhu menurut al-Qur’an dan as-Sunnah yang Shahih” karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penerbit Pustaka Imam Syafi’i. Ejaan yang dipakai: diambil dari Alqur’an terjemahan Departemen Agama RI

22 “Barangsiapa bershalawat untukku sepuluh kali pada pagi hari, dan sepuluh kali pada sore hari, men-dapatkan syafaatku pada hari Kiamat.” HR. At-Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik. Lihat Majma’ Az-Zawaid 10/120 dan Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273.

Page 31: 1. Dzikir Pagi Petang

31

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

أستـغفر اهللا

Astaghfirullohu “Aku memohon ampunan kepada Allah” (3X)

Page 32: 1. Dzikir Pagi Petang

32 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

اللهم أنت السالم، ومنك السالم، ا اجلالل واإلكرام ذ تـباركت يا

Allahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam “Ya Allah, Engkaulah As-Salaam, dari-Mu-lah keselamatan itu. Sungguh Maha Suci Engkau, wahai Pemilik Keagungan dan kemuliaan.”22F

23

ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له، له

الملك وله احلمد وهو على كل شيء

قديـر، اللهم ال مانع لما أعطيت، وال

23 Diriwayatkan oleh Muslim I/414

Page 33: 1. Dzikir Pagi Petang

33

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

فع ذا اجلد منك معطي لما منـعت، وال يـنـ

اجلد Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai in qadiir, Allahumma laa maani’a limaa a’thaita, wa laa mu’thiya limaa mana’ta, wa laa yanfa’u dzaal jaddi minkal jaddu “Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, Yang memiliki kekuasaan dan segala puji hanyalah bagi-Nya semata, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi pemberian-Mu dan tidak ada yang mampu memberi sesuatu yang Engkau halangi untuk diberikan dan tidak ada pemilik kemuliaan yang berguna kemuliaannya di sisi-Mu.” 23F

24

24 Diriwayatkan oleh Al-Bukhori I/255 dan Muslim I/414

Page 34: 1. Dzikir Pagi Petang

34 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له، له

الملك وله احلمد وهو على كل شيء

قديـر . ال حول وال قـوة إال باهللا، ال إلـه

إال اهللا، وال نـعبد إال إياه، له النـعمة وله

الفضل وله الثـناء احلسن، ال إلـه إال اهللا

ين ولو كره الكافرون .خملصني له الد Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai in qodiir, wa laa haula wa laa quwwata illa billahi, laa ilaaha illallahu, wa laa na’budu illa iyyaahu, lahun ni’matu wa lahul fadhlu wa lahuts tsanaul hasanu, laa ilaaha illallahu mukhlishiina lahud diina walau karihal kafiruun

Page 35: 1. Dzikir Pagi Petang

35

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

“Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya.. Yang memiliki kekuasaan dan segala puji adalah bagi-Nya semata, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Kita hanya beribadah kepada-Nya. Dia yang memiliki kenikmatan dan keutamaan serta memiliki pujian yang baik. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dengan penuh keikhlasan beribadah kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya”24F

25

أكبـر اهللا و ، لله احلمد و ،اهللا سبحان

Subhaanallahu, walhamdu lillahi, wallahu akbaru “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar” (33X)

25 Diriwayatkan oleh Muslim I/415

Page 36: 1. Dzikir Pagi Petang

36 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له، له

الملك وله احلمد وهو على كل شيء

قديـر Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai in qadiir “Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Yang memiliki kekuasaan dan segala puji adalah bagi-Nya semata, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu”25F

26

26 Diriwayatkan oleh Muslim I/418 Barangsiapa yang mengucapkannya setiap usai shalat, akan diampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Muslim I/418

Page 37: 1. Dzikir Pagi Petang

37

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

بسم اهللا الرمحن احليم

}۲{ الصمد الله }۱{ أحد الله هو قل

كفوا له يكن ومل }۳{ يولد ومل يلد مل

}٤أحد { Bismillahirrahmaanir rahim, qul huwallahu ahad, Allahush shamad,lam yalid wa lam yuulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad “Dengan nama Allah yang Ar-Rohman dan Ar-Rohim. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Page 38: 1. Dzikir Pagi Petang

38 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

بسم اهللا الرمحن احليم

من شر ما }۱{ أعوذ برب الفلق قل

ومن شر غاسق إذا وقب }۲{خلق

}٤{ ومن شر النـفاثات يف العقد }۳{}۵{ومن شر حاسد إذا حسد

Bismillahir rahmaanir rahim, qul a’uudzu bi rabbil falaq, min syarri maa khalaqa, wa min syarri ghaasikin idzaa waqab, wa min syarrin naffaatsaati fil ‘uqod, wa min syarri haasidin idzaa hasad “Dengan nama Allah yang Ar-Rohman dan Ar-Rohim. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Robb yang menguasai subuh. Dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”

Page 39: 1. Dzikir Pagi Petang

39

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

بسم اهللا الرمحن احليم

} ملك الناس ۱قل أعوذ برب الناس {

} من شر الوسواس ۳} إله الناس {۲{

الذي يـوسوس يف صدور }٤{اخلناس

}٦{ من اجلنة والناس }۵{الناس Bismillahir rohmaanir rohim, qul a’uudzu birabbin naasi, malikin naasi, ilaahin naasi, min syarril waswaasil khannaas, alladzii wuyaswisu fii shuduurin naasi, minal jinnati wan naasi “Dengan nama Allah yang Ar-Rohman dan Ar-Rohiem. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Robb manusia”. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaithon yang biasa

Page 40: 1. Dzikir Pagi Petang

40 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia”26F

27

تأخذه ال القيوم احلي هو إال إله ال الله

يف وما السماوات يف ما له نـوم الو سنة

بإذنه إال عنده يشفع الذي ذا من األرض

وال خلفهم وما أيديهم بـني ما يـعلم

وسع شاء مبا إال علمه من بشيء حييطون

يـئوده وال واألرض السماوات كرسيه

العظيم العلي وهو حفظهما

27 Diriwayatkan oleh Abu Dawud II/86, An-Nasa’i III/68 dan ShahihAt-Tirmidzi II/8

Page 41: 1. Dzikir Pagi Petang

41

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhu sinatuw wa laa naumun, lahu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahu illa bi idznihi, ya’lamu maa baina aidhiihim wa maa khalfahu, wa laa yuhiithuuna bi syai in min ‘ilmihii illa bi maa a, wa si’a kursiy yuhus samaawaati wal ardhi, wa laa yauduhu hifdhuhumaa, wa huwal ‘aliyyul ‘adhim “Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”27F

28 (٭

28 Barangsiapa membacanya tiap usai shalat, tidak ada yang menghalanginya masuk Jannah selain mati. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i dalam Amalul Yaum Wal Lailah no 100 dan Ibnus Sunni no 121, dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahihul Jamie’ V/339 dan juga Silsilah Ahadist Ash-Shahihah II/697, dengan no 972

Page 42: 1. Dzikir Pagi Petang

42 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

حسن عين على ذكرك و شكرك و أ اللهم عبادتك

Allahumma a’inni ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatika “Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu serta beribadah dengan baik kepada-Mu.” 28F

29

ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له، له

الملك وله احلمد حييي ومييت وهو على

كل شيء قديـر 29 Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1522, An-Nasa’i III/53, Ahmad V/245 serta Al-Hakim I/273 dan III/273

Page 43: 1. Dzikir Pagi Petang

43

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syaiin qodiir “Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Yang memiliki kekuasaan dan segala puji bagi-Nya, Yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”(10X)30

اللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متـقبال

Allahumma inni as aluka ‘ilman naafi’an wa rizqan thayyiban wa ‘amalan mutaqabbalan

30 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi V/515, Ahmad IV/227. Lihat takhrijnya dalam Zaadul Ma’aad I/300

Page 44: 1. Dzikir Pagi Petang

44 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang dapat diterima”30F

31 Sumber: Semua bacaan dzikir di atas diambil dari Hisnul Muslim beserta urutannya mengikuti urutan di buku tersebut kecuali yang diberi tanda ٭) berasal dari buku Doa dan Wirid yang ditulis oleh Ustadz Yazid Pustaka Imam Syafi’i Ejaan yang dipakai: diambil dari Alqur’an terjemahan Departemen Agama RI

31Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Lihat Shahih Ibnu Majah I/512 juga Majma’uz Zawaa-id X/111

Page 45: 1. Dzikir Pagi Petang

45

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

‘Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu

berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah)

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu,

bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh

Page 46: 1. Dzikir Pagi Petang

46 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa." (Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab ash-Shahiihah (no. 625))

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah; seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, dan pejuang di jalan Allah." (HR. At-Tirmidzi (no. 1352) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1512) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Misykaah (no. 3089), Shahiih an-Nasa-i (no. 3017), dan Shahiihul Jaami’ (no. 3050))

KLIK SEKARANG JUGA!

Temukan cakrawala ilmu tentang Islam

www.muslim.or.id Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

www.muslimah.or.id Menggapai Kebahagiaan Muslimah

Di Atas Jalan Salaful Ummah

www.buletin.muslim.or.id Buletin Dakwah At-Tauhid

www.radiomuslim.com Kajian Islam Online via Internet

Page 47: 1. Dzikir Pagi Petang

47

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

Memperkenalkan Radio Dakwah Ilmiah

www.radiorodja.com

Page 48: 1. Dzikir Pagi Petang

48 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat

Memperkenalkan Radio Dakwah Ilmiah

www.radiomuslim.com

Page 49: 1. Dzikir Pagi Petang

49

Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat |

BLOG PARA USTADZ [SARANA MENIMBA ILMU & KONSULTASI]

• Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal (King Saud University) www.rumaysho.com

• Ustadz Aris Munandar, MA. (Yogyakarta) www.ustadzaris.com

• Ustadz Abu Mushlih (Yogyakarta)) www.abumushlih.com

• Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi (Gresik, Jawa Timur) www.abiubaidah.com

• Ustadz Abu Zubair Al-Hawary (Pekanbaru, Riau) www.abuzubair.net

• Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf (Gresik, Jawa Timur) www.ahmadsabiq.com

• Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. (Sukoharjo, Jawa Tengah) www.ustadzkholid.com

• Ustadz Abu Haidar As-Sundawy (Bandung) www.ustadz.abuhaidar.web.id

• Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari (Medan) www.ustadzabuihsan.blogspot.com

• Ustadz Abu Umar Basyir (Solo) www.abuumar.com

• Ustadz Badrussalam, Lc. (Bogor) www.abuyahyabadrusalam.com

• Ustadz Muslim Al-Atsari (Sragen, Jawa Tengah) www.ustadzmuslim.com

• Ustadz Musyaffa Ad-Dariny, Lc. (Madinah) www.addariny.wordpress.com

Page 50: 1. Dzikir Pagi Petang

50 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat