03 sosiologi

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

4.010 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. BAB 3 KELOMPOK

2. PENGENALAN

 • MANUSIA PERLU BERINTERAKSI ANTARA SATU SAMA LAIN DARIPADA KOMUNITI YANG BERLAINAN
 • MANUSIA DILAHIRKAN DALAM SESUATU KELOMPOK DAN AKAN BERTUKAR SERTA MEMBENTUK KELOMPOK BARU SEPANJANG HIDUP

3. DEFINISI KELOMPOK SOSIAL

 • MERUJUK KEPADA SEKUMPULAN MANUSIA YANG MEMPUNYAI SESUATU YANG SAMA SEPERTI TUJUAN, MATLAMAT, HOBI, PERANGAI, DSB.
 • BOTTOMORE, T.B.DALAM BUKU BERJUDUL SOCIOLOGY: A GUIDE TO PROBLEM AND LITERATURE MENYATAKAN TERDAPAT DUA CIRI KELOMPOK SOSIAL IAITU:
  • WUJUD HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DALAM SATU KELOMPOK SOSIAL.
  • SETIAP INDIVIDU SEDAR AKAN KUMPULAN DAN SIMBOL-SIMBOLNYA.
  • samb

4.

 • MENURUTMERTON, R.PULA:
  • KELOMPOK SOSIAL ADALAH TERDIRI DARIPADA SATU KUMPULAN MANUSIA SALING BERINTERAKSI DENGAN SATU CARA TERTENTU DAN MERASAKAN DIRI MEREKA DIMILIKI DAN DIANGGAP OLEH AHLI-AHLI LAIN SEBAGAI AHLI KELOMPOK TERSEBUT.
  • SETIAP KELOMPOK SOSIAL BERBEZA DARI SEGI SAIZ, TUJUAN DAN STRUKTURNYA.
  • SEKIRANYA INDIVIDU TERSEBUT MENJADI AHLI KELOMPOK, IA TIDAK MENGHALANGNYA MENJADI AHLI DALAM KELOMPOK SOSIAL YANG LAIN.

5. JENIS-JENIS KELOMPOK SOSIAL

 • KELOMPOK ASAS
 • KELOMPOK SEKUNDER
 • KELOMPOK DALAM DAN LUAR
 • KELOMPOK SEBAYA
 • KELOMPOK RUJUKAN
 • KELOMPOK-KELOMPOK LAIN:
  • KELOMPOK STATISTIK
  • KELOMPOK BERKATEGORI ( CATEGORICAL )
  • KELOMPOK AGREGAT
  • KELOMPOK ASOSIASI ( ASSOCIATION )
  • Samb

6. KELOMPOK ASAS

 • COOLEY, C.H. BERPENDAPAT KELOMPOK ASAS IALAH KELOMPOK KECIL DAN INFORMAL IAITU AHLI-AHLINYA BERINTERAKSI DALAM CARA YANG PERSONAL, LANGSUNG DAN INTIMSEPERTI KELUARGA DANPLAY GROUP .
 • KELUARGA DANPLAY GROUPSEBAGAI KELOMPOK ASAS KERANA MEREKA BERTANGGUNGJAWAB MEMBENTUK PERSONALITI INDIVIDU DAN JUGA MENJADI KELOMPOK PALING AWAL DITEMUI OLEH SESEORANG INDIVIDU SEJAKLAHIR.
 • Samb

7.

 • MELIBATKAN INTERAKSI BERSEMUKA DAN INTIM SERTA DIIKAT OLEH RASA KOMITMEN AHLINYA.
 • IA MAMPU MEMBERIKAN PENGARUH YANG KUAT KEPADA PEMBENTUKAN PERSONALITI DAN IDENTITI SESEORANG INDIVIDU
 • PERASAAN KEKITAAN YANG WUJUD DI KALANGAN AHLI MEMBOLEHKAN SETIAP ANGGOTA BERKONGSI PERASAAN DAN IDENTITI MASING-MASING.
 • PERHUBUNGAN BUKAN BERASAS PULANGAN.
 • MENJADIKAN PERBUALAN, PENGALAMAN DAN PERASAAN DAPAT DIKONGSI BERSAMA.
 • TIDAK MENGGUNAKAN PERUNDANGAN DANPERATURAN DALAM MENGAWAL AHLITETAPI IA MELIBATKAN RASA MALU, MARUAH, CERIA DAN MARAH.
 • Samb

8. CIRI UTAMA KELOMPOK ASAS

 • SAIZ
  • MESTILAH DALAM JUMLAH YANG KECIL AGAR DARJAH INTERAKSI LEBIH BAIK DAN INTIM
  • APABILA BERTAMBAH JUMLAH AHLI, MAKA IA MENYEBABKAN INTERAKSI ANTARA INDIVIDU MENJADI LONGGAR KERANA AHLI-AHLI TIDAK MEMAHAMI PERANAN MASING-MASING.
  • WALAUPUN SAIZ YANG KECIL BAIK, NAMUN IA BUKANLAH MENENTUKAN KEADAAN SEBENAR KERANA TERDAPAT JUGA KEADAAN SAIZ YANG KECIL KURANG BERFUNGSI SEPERTI DALAM J/KUASA DAN KELUARGA YANG BERMASALAH.
  • Samb

9.

 • INTERAKSI BERSEMUKA
  • SEMESTINYA BERJALAN SECARA KERAP DAN BERSEMUKA DAN MEWUJUDKAN KESAN YANG BAIK KEPADA INDIVIDU DALAM KELOMPOKNYA.
  • TIDAK AKAN MEMBAWA APA-APA MAKNA SEKIRANYA TIDAK WUJUD SALING KENAL-MENGENAL DAN MEMAHAMI.
  • CONTOH; PELAJAR YANG PERGI KE KULIAH SERING BERTEMU DENGAN PELAJAR YANG SAMA TETAPI TIDAK PERNAH MENGENALI DAN MEMAHAMINYA.
  • CONTOH; KELUARGA YANG BERPECAH DAN TIADA PENYATUAN TIDAK DIKATAKAN KELOMPOK ASAS.
 • Samb

10.

 • TEMPOH INTERAKSI
  • INTERAKSI MESTI KERAP DAN KEKAL SUPAYA WUJUD PERASAAN INTIM.
  • MASA YANG LAMA; SEMAKIN LAMA SEMAKIN BAIKHUBUNGANNYA, TERUTAMANYA ASPEK EMOSI DAN PERASAAN.
  • KEBIASAANNYA, INDIVIDU DALAM KELOMPOK ASAS YANG MEMENUHI SYARAT DI ATAS AKAN BERASA KEBERATAN UNTUK MENINGGALKAN ANGGOTA KELOMPOKNYA, SEPERTI ANAK MENINGGALKAN IBU BAPA DAN SUAMI/IBU MENINGGALKAN ANAK-ANAK.

11. KELOMPOK SEKUNDER

 • PERHUBUNGAN ANTARA AHLI KURANG INTIMBERBANDING KELOMPOK ASAS.
 • AHLI-AHLI BERINTERAKSI SECARA TIDAK LANGSUNG, FORMALDAN JARANG BERSEMUKA.
 • AHLI-AHLI YANG BERGABUNG MEMBENTUK KELOMPOK ATAS TUJUAN TERTENTU SERTA SECARA SEMENTARA WAKTU SAHAJA. IA AKAN DIBUBARKAN APABILA TELAH SELESAI.
 • SAIZ KELOMPOK INI LEBIH BESAR SEDIKIT BERBANDING DENGAN KELOMPOK ASAS.
 • Samb

12.

 • AHLI-AHLI MEMILIKI PERBEZAAN DALAM BANYAK ASPEK SEPERTI KEGEMARAN, TINGKAHLAKU, NILAI MORAL, DSB.
 • AHLI-AHLI KELOMPOK INI MENGAWAL TINGKAHLAKU DAN PERASAAN DALAM PERHUBUNGAN DAN INI MENYEBABKAN WUJUD HALANGAN BAGI MEWUJUDKAN SUASANA YANG INTIM.
 • KELOMPOK INI JUGA BEROPERASI ATAS DASAR PERATURAN DAN KAWALAN FORMAL SERTA BERTULIS.
 • MENURUTHODGES, C. (1992),KELOMPOK KEBIASAANNYA MENGANDUNGI KEDUA-DUA KELOMPOK ASAS DAN KELOMPOK SEKUNDER..
 • Samb

13.

 • SUATU KEADAAN DI MANA KELOMPOK SEKUNDER BOLEH BERTUKAR MENJADI KELOMPOK ASAS APABILA WUJUD SUASANA TERTENTU.CONTOH; KRISIS BEKALAN AIR DI KOLEJ. MASING-MASING PELAJAR BERKERJASAMA DAN SALING FAHAM-MEMAHAMI.
 • WALAU BAGAIMANAPUN, KELOMPOK ASAS TERSEBUT TIDAK KEKAL LAMA SELEPAS BEKALAN AIR PULIH KEMBALI KERANA MASING-MASING PELAJAR MEMBAWA HALUAN SENDIRI DAN INI MEWUJUDKAN KELOMPOK SEKUNDER KEMBALI.
 • Samb

14.

 • KENAPAKAHKELOMPOK ASASPENTING KEPADA INDIVIDU DAN MASYARAKAT?
   • DAPAT MEMBENTUK PERSONALITI, KONSEP KENDIRI, HARGA DIRI (MARUAH), DAN AHLINYA DITERIMA OLEH MASYARAKAT.
 • KENAPAKAHKELOMPOK SEKUNDERPENTING KEPADA INDIVIDU DAN MASYARAKAT?
 • IA DAPAT MEMENUHI SESUATU TUJUANTERTENTU SEPERTI MENETAPKAN POLISISESUATU PERKARA DALAM SESEBUAHJAWATANKUASA.

15. KELOMPOK DALAM (IN-GROUP) DAN KELOMPOK LUAR (OUT-GROUP)

 • KELOMPOK SOSIAL MEMPUNYAI PRINSIP-PRINSIP, AMALAN DAN PERATURAN YANG TERSENDIRI.
 • AHLI-AHLINYA BERPEGANG TEGUH KEPADA PRINSIP TERSEBUT YANG MEWUJUDKAN PERASAAN SENSE OF BELONGING YANG KUAT.
 • OLEH KERANA MASING-MASING AHLI KELOMPOK BERPEGANG KUAT KEPADA PRINSIP AMALAN KUMPULANNYA, MAKA WUJUD PENGASINGAN YANG JELAS.
 • LANTAS, MEWUJUDKAN KONSEPIN-GROUPDANOUT-GROUP .
 • Samb

16. DEFINISIIN-GROUP

 • INDIVIDU BERASA IA SEPATUTNYA TERGOLONG DALAM KUMPULAN. AHLI-AHLI DALAM GOLONGAN TERSEBUT MEMPUNYAI TAHAP KESEDARAN, SERTA BERPEGANG TEGUH KEPADA IDEOLOGI, NASIB DAN BERASAL DARIPADA LATAR BELAKANG YANG SAMA.
 • KETEGUHAN SESUATUIN-GROUPBERGNTUNG KEPADA SOKONGAN AHLI TERHADAP AMALAN KELOMPOK TERSEBUT.
 • KONSEP INI DIPERKENALKAN OLEHSUMMER, W.G.DALAM BUKUNYA BERJUDUL FOLKWAYS
 • SESEORANG YANG MENJADI AHLI DALAM SESEBUAH KELOMPOK DI ATAS TIDAK BOLEH MENJADI AHLI DALAM KELOMPOK YANG LAIN SEPERTI DALAM PARTI UMNO DAN PAS.
 • Samb

17. DEFINISIOUT-GROUP

 • IAITU INDIVIDU TIDAK MERASAKAN DIRINYA TERGOLONG DALAM SESUATU KELOMPOK.
 • SESEORANG INDIVIDU MEMAINKAN DUA PERANAN YANG BERLAINAN ( IN-GROUPDANOUT-GROUP ) PADA MASA YANG SAMA.
 • CTH: KELOMPOK BERAGAMA KRISTIAN ( IN-GROUP ) AKAN MENGANGGAP KELOMPOK BERAGAMA BUDHA SEBAGAIOUT-GROUP . BEGITULAH SEBALIKNYA.
 • KELOMPOKOUT-GROUPDIANGGAP OLEH KELOMPOKIN-GROUPSEBAGAIINFERIORDAN TIDAK SETARAF DENGANNYA.
 • IN-GROUP CENDERUNG BERANDAIAN BAHAWA SEMUA YANG BERADA DALAM KELOMPOKOUT-GROUPADALAH SAMA DALAM SEGALA HAL.
 • Samb

18.

 • KETEGUHANIN-GROUPMENJADI BAIK SEKIRANYA DIANCAM ATAU DISERANG SAMA ADA SECARA NYATA ATAU IMAGINASI OLEH KELOMPOKOUT-GROUP .
 • TERDAPAT DUA PERKARA YANG PENTING DALAM DILIHAT DALAM KEDUA-DUA KELOMPOK INI ADALAH:
  • PENGLIBATAN DALAM KELOMPOKIN-GROUPDAPAT MEMBERIKAN SUATUSENSE OF BELONGINGDAN KEKUATAN KEPADA KELOMPOK TETAPI MEWUJUDKAN KONFLIK SERTA HALANGAN INTERAKSI DENGAN KOMUNITI LAIN.
  • KERJASAMA ANTARA KEDUA-DUA KELOMPOK SECARA PAKSAAN AKAN MEMBAWA KEPADA KERJASAMA YANG SEBENAR DAN MEMECAHKAN SEMPADAN KELOMPOK YANG WUJUD. CTH: KERJASAMA APABILA BERLAKU BENCANA ALAM.

19. KELOMPOK SEBAYA ( PEER GROUP )

 • SALAH SATU DARIPADA KELOMPOK ASAS YANG TIDAK FORMAL.AHLINYA TIDAK BEGITU RAMAI.
 • KELOMPOK SEBAYA BIASANYA TERDIRI DARIPADA SEKELOMPOK MANUSIA YANG MEMPUNYAI STATUS YANG SAMA, DAN KEBIASAANNYA DALAM LINGKUNGAN UMUR YANG SAMA.FAKTOR UNIK BAGI KELOMPOK INI ADALAH KESAMARATAAN ( EQALITY ).
 • McKEE, J.B. (1981) KELOMPOK SEBAYA TIDAK SAMA DENGAN KELUARGA (KELOMPOK ASAS) KERANA BUKAN MERUPAKAN