03 masalah asas ekonomi dan penyelesaiannya dalam sistem ekonomi

Click here to load reader

Post on 06-Apr-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  1/44

  KULIAH 3MASALAH ASAS EKONOMI DAN

  PENYELESAIANNYA DALAM SISTEM

  EKONOMI

  1

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  2/44

  PENGEN

  ALAN

  MASALAHASAS EKONOMIO Kenapakah perlu kepada ilmu ekonomi?

  O Jwb: untuk menyelesaikan masalah asas

  ekonomi.

  O Apakah masalah dalam ekonomi?

  2

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  3/44

  MASALAH ASAS DALAMEKONOMI LAZIM

  I. Sumber-sumber yang terhad

  II. Kehendak yang tidak terhad

  3

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  4/44

  SUMBERYANG TERHADO Maksud sumber: sumber/ faktor

  pengeluaran iaitu tanah, buruh, modal dan

  keusahawananO Maksud sumber terhad:

  ketidakmampuannya untuk memenuhi

  kehendak setiap orang secara sama puas.

  4

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  5/44

  KEHENDAK YANG TIDAKTERHAD

  O Kehendak individu terhadap barangdan perkhidmatan adalah pelbagai

  dan tidak pernah terhenti, dimanamanusia sering mempunyai keinginandan cita2nya untuk memiliki danmenggunakan sesuatu barangan

  O Oleh itu manusia akan sentiasaberusaha memenuhi kehendaknya.

  5

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  6/44

  Akibat sumber terhad dankehendak tidak terhad:

  1. Masalah pilihan

  2. Kos melepas

  6

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  7/44

  PILIHANO Pilihan berlaku kerana sumber yang terhad

  atau kekurangan.

  O Pilihan tidak berlaku jika sumber melimpahruah, tidak terhad dan mampu memenuhi

  segala kehendak manusia dengan puas

  O Manusia perlu memilih dan membuat

  keputusan bijak untuk menggunakansumber yang dimiliki dengan sebaiknya

  7

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  8/44

  KOS MELEPASO Kos melepas: kos sebenar akibat membuat

  keputusan sesuatu pilihan. Atau kos

  mengorbankan satu atau beberapa kegiatanuntuk membuat kegiatan lain.

  O Contoh: apabila kita mengguna/ mengeluarbarang A, kita bukan sahaja membuatkeputusan (pilihan) mengguna/ mengeluar

  barang A, tetapi juga membuat keputusanbagi melepaskan barang yang tidak dipilih.

  8

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  9/44

  CONTOH PILIHAN DAN KOSMELEPAS

  O Pendapatan bersih (setelah ditolakbelanja keperluan dan hutang), akandibelanjakan untuk mana satu? Belibuku atau baju? Atau

  O Pendapatan bersih boleh membeli 10 kgberas atau 5 pasang pakaian.

  O Pilihan membeli pakaian terpaksa

  melepaskan belian baju, dan pilihanmembeli 5 helai pakaian terpaksamelepaskan belian 10 kg beras.

  9

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  10/44

  Kos melepas menurut IslamO Ukuran kos melepas dalam ekonomi Islam

  tidak terhad hanya kepada kos yang

  terpaksa dilepaskan akibat sesuatu pilihan,tetapi juga kos yang perlu dilepaskan akibat:

  1. Larangan hukum

  2. Perintah menyusun keutamaan (tarshid)

  10

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  11/44

  PENYELESAIAN MASALAH ASASEKONOMI

  O Setiap sistem mempunyai cara yang

  berbeza-beza dalam dalam

  menyelesaikan masalah asas ekonomi.O Ini kerana mereka berbeza2 dalam

  melihat punca masalah asas ekonomi

  11

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  12/44

  PUNCA M.A.E KapitalisO Ialah pertembungan di antara:

  I. kehendak manusia ke atas barang dan

  perkhidmatan yang tidak terhad

  II. sumber untuk mengeluarkan barang

  dan perkhidmatan terhad

  12

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  13/44

  CARAPENYELESAIAN M.A.EKAPITALIS

  O Memberi kebebasan kepada individu/

  pemodal untuk menentukan pilihannya,

  berkenaan:

  1. Apa yang hendak dikeluarkan? Dan

  kuantitinya

  2. Bagaimana hendak dikeluarkan?

  3. Untuk siapa hendak dikeluarkan

  13

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  14/44

  Maksud kebebasan pilihanindividu

  Mengikut kuasa pasaran. Justeru sistem ini

  dikenali sebagai Pasaran Bebas.

  Tidak wujud campurtangan kuasa lain sptkerajaan.

  14

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  15/44

  CONTOH PENYELESAIAN: APA

  YANG HENDAK DI KELUARKANDAN KUANTITINYA?

  O Firma-firma akan hanya mengeluarkan

  barangan yang ada permintaan dan kuantiti

  yang seimbang. (DD=SS)

  15

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  16/44

  CONTOH PENYELESAIAN:BAGAIMANA DIKELUARKAN?

  O Meminimumkan kos pengeluarandengan memilih sama ada secara:

  I. Intensif modal.II. Intensif buruh.

  16

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  17/44

  CONTOH PENYELESAIAN:UNTUK SIAPA DIKELUARKAN?

  O Untuk mereka yang mampu membayar

  harga barangan tersebut (permintaan

  berkesan)O Permintaan berkesan = permintaan yang

  disusuli dengan kemampuan membeli

  (kuasa beli).

  17

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  18/44

  PUNCA M.A.E SOSIALIS Sosialisme juga tidak menafikan kekurangan

  sumber untuk memenuhi kehendak pelbagai

  individu yang tidak terhad, tetapi sosialisme

  tidak menganggap ini sebagai punca masalahasas ekonomi

  Punca sebenar masalah asas ekonomi ialah

  pertembungan kepentingan antara pemilikmodal dan rakyat umum.

  Pertembungan ini wujud akibat memberikebebesan kepada pemodal memiliki sumber(faktor pengeluaran)

  18

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  19/44

  KEBEBASANPEMILIKAN

  INDIVIDU DANPUNCAMASALAH MENURUT SOSIALIS

  O Dalam kapitalis, individu dibenarkan memiliki faktor

  pengeluaran.O Dengan itu dia bebas memutuskan bentuk penggunaan

  dan pengeluaran yang dikehendakinya.

  O Biasanya keputusan pemodal kearah memelihara

  kepentingan peribadinya.O Justeru ia menimbulkan konflik.

  19

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  20/44

  Penyelesaian Sosialis terhadapM.A.E

  O Sistem perancangan pusat.

  O Iaitu tindakan kerajaan secara langsung

  menentukan jenis, jumlah, cara barangdikeluarkan, dan bagaimana barang

  tersebut diagihkan kepada rakyat

  berdasarkan keperluan mereka

  20

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  21/44

  Penyelesaian Sosialis terhadapM.A.E

  O Bagi menjawab persoalan-persoalan;

  Apakah? Bagaimanakah? dan Untuk

  siapakah?, sosialis memberikan jawapannyaberikan kebebasan kepada pihak kerajaan

  untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

  tersebut.

  O Untuk itu individu tidak perlu hak pemilikan

  terhadap faktor pengeluaran.

  21

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  22/44

  M.A.EEKONOMI ISLAMO Islam tidak menerima secara mutlak

  kenyataan :

  I. Sumber yang terhad

  II. Kehendak yang tidak terhad

  22

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  23/44

  SUMBERDALAM E.ISLAMO Sumber adalah mencukupi (tidak terlebih

  atau terkurang).

  O Buktinya Allah telah menetapkan keatasmanusia rezekinya semenjak lahir hingga

  mati. Ketidakcukupan sumber bertentangan

  dengan ketetapan rezeki oleh Allah dan ia

  adalah mustahil.

  23

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  24/44

  SUMBERMENCUKUPIO Adalah MUSTAHIL:

  I. Allah cipta kehendak yang tidak terhad

  II. Allah ciptakan sumber terhad

  O Sedangkan Allah bersifat MAHA

  PENCIPTA

  24

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  25/44

  SUMBERDALAM AL-QURAN

  O Al-Quran dengan jelas menegaskan bahawa

  Allah telah menyediakan untuk manusia

  segala sumber alam yang mencukupi untukkehidupan mereka

  25

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  26/44

  -29

  Maksudnya:Dialah Allah, yang menjadikan segala

  yang ada di bumi untuk kamu.

  26

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  27/44

  * * * -33-30

  Maksudnya:Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia

  memancarkan daripadanya mata airnya, dan

  (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan

  gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,(semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk

  binatang-binatang ternakmu.27

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  28/44

  PUNCA-PUNCAKEKURANGAN SUMBER

  1. Kelemahan manusia menggunakansumber yang ada diatas muka bumi, inikerana kemampuan yang dianugerahkanAllah kepada manusia adalah terhad.

  28

 • 8/3/2019 03 Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Dalam Sistem Ekonomi

  29/44

  PUNCA-PUNCAKEKURANGAN SUMBER

  2. Sikap kebanyakan manusia: ti