03 d sk p moral thn 1 - bt

of 29 /29
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 1 1 1 1 2010 DRAF

Author: kogila-nadasan

Post on 25-Jun-2015

111 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 03 d sk p moral thn 1 - bt

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN SATU

������� ��������� ��������� ��������� ��

� � 1� � 1� � 1� � 1

2010

DRAF

Page 2: 03 d sk p moral thn 1 - bt

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

������� �� � � 1������� �� � � 1������� �� � � 1������� �� � � 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Page 3: 03 d sk p moral thn 1 - bt

Cetakan Pertama 2010

© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, Ilustrasi dan isi kandungan buku ini

dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain

sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia,

Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajaya.

i

Page 4: 03 d sk p moral thn 1 - bt

���� ��������� ��������� ��������� �����

����� ��� ������ ���� ��������� ��� !�� ��"���� ��#��� $���%Ä��'() ��¼��� +,��%�� �¼'�� �� ��¼-��'� ���� �¼��� ���¼����%.� /0����.� ��1�

ii

Page 5: 03 d sk p moral thn 1 - bt

����%� ��� ���������%� ��� ���������%� ��� ���������%� ��� �����

��Ä��%� ��%��� ��� ������, ����3� ��!� 45� $ '��¼%� $����!�, �����, +67�, +¼ ��%�� /����½9�, ������Ä.� ��%(� ��� ��� ������� �!��Ä -0��%� �������� /� ���¼: -%!��%���. ��-%!��%��� $��<, ��(, ������, ���,'(½:)��, ���=< ��,� �!� ��%�!��' ��!,� �������!�� �-��%���!�� ��� !�� /���'����¼.� ��3�'��.� ��� ��Ä��%�� +������ �������� �� ¼����.

iii

Page 6: 03 d sk p moral thn 1 - bt

-�5��-�5��-�5��-�5��

������� ��%��� ��½�:�7 ������ ��9�:7� $Ä� /0� ����%�7:7� +������ /� ������� ���¼����. ���

������) ��9���, ������ +½:<, ������ �¼��� ��%�!��� �7:)�� �Ä�.,��'�����.

��Ä��%��� +67 ���, ��>7�� ��%�, ��(, �3� �3�>�7 +?��½:9� $���������3� +67�!��Ä.� ������'

� (�7.� ��½�:7�¼� ����� - .�. ���¼�' �67� ������� �� ����% -%!��7� ��� ��#�����. �������

��, ��½�:@�� ��=�� �3��� %� $������� $�:�7 ����.67�:7� +����<� +�<���. ����3�, �>7��

4Ä� - <@��� ��%@��� ���,'(½:<��� �A ������%�7:7� ��½�:6 ��3- .�.

$����!�, �����, +¼, +67�, �A +�<�7 +67¼��% -0������� ��?9� ��9��� +���� ��Ä $ '��¼�

������6 $�¼%�7� �½'���67�. $�������6 �������,:

• �����Ä%�#� �������#� �����¼-� ���,'(½:���� �¼9���6@�

• ��% ����-���7 +,��%�� �¼'�� ��

• "!,) C3#�� -��%���� / $��� ��#���

• $����.� "����-� �� ¼ ��=�� ���Ä��,���

• ����'�!, +½:< �� ���

• $ '��¼ ���� +�����7 �����

• ��=��%� ��7����� �������¼ $������

v

Page 7: 03 d sk p moral thn 1 - bt

����%� ������, 2020 ����Ä������ ���¼�, ����%���� �����, �� �������� ���¼ ���< (PIPP) ��%�!,6 $¼>�.67

40)���7.� 4��:��:'(�7.� ������� ��%� ��!�1� ������6 ����< ��?%'���67�. �7:)��%�¼9� ��� 45�

�����% �����' �����¼ ����� ��Ä��% ��� ������) ��( $���� ����������� ��'�����.� ���Ä%�� "����-� ��%

����@>�� ¼ /�,��¼ �-��%��� +������ $���%�.

������� ��%��� ��(�����, �� �?<) ��9���� ����, ��� ��:��� ����, �A� ����, ��� ����, (����� ����

��%�!�� ��½�:6 ��� ��?'�7�����. ����% �� ���3�K��� ���¼:(� ��� �!,� +Ä�� (��% L!�� �

����7 �������%��� ���,'(½:����� 4��:��67 ����% ����6 +�<����. ��#�, 4��.� ��>�� �!��Ä.� 4M���

����Ä.� 4��:��6@� �Ä���%.� ��� ����% ����6 +�<����.

�� ���3�K��� �!,� ���¼:(� ��� ����>7�� ��½%�, ����N�, ����Ä����¼:( $�:<, �,9��� ������!��� �3�

��6 ��¼<� ���<� ��½�:6 O�����'������:. ����% �¼� ��6 �� ���3�K��� $��9� ��Ä��% �-��%���

+�������!� P ���� $��.�.

vi

Page 8: 03 d sk p moral thn 1 - bt

���%������%������%������%���

���������� �Ä����¼���� ���%�Ä���� /0� ����.� ���,'(½:)��.� �� ¼ +%:���Ä ��9��� +�����, $���3�

��� !�� +ÄÄ���% �A�������� �� �� $�����%.� ���Ä�����.� ���Ä���¼ �>7�'() ��?�.

��������������������

���¼�' �67���� ������� �� �� �Ä����¼���� �3�, ��½�:6 $�¼% �� % ����>6

�������,:

i. +Ä7���% +%:����' � (�7' (���; +?��½:�;

ii. �Ä �3� �3�>�7 +?��½:9� �¼'�� ��;

iii. ��������:, $ �¼ $%Ä�:, �67��S¼�, �A�, ��� ��%�!,¼� ��� ���=�� ���Ä��,�� �A ������� ¼���%

������!,�;

iv. ����% �A���� +%:����' � (@��!� /���) ��:P��' ��:'���#� - ���'���#� ������) ��9���, ������

+½:<, ������ �¼��� ��%�!�� �������� ��¼-��'�����.

vii

Page 9: 03 d sk p moral thn 1 - bt

��¼� ���<��¼� ���<��¼� ���<��¼� ���<

+%:���� ��9�: ����+%:���� ��9�: ����+%:���� ��9�: ����+%:���� ��9�: ����

AÄ�: ���U Ä������(1976) i.i.i.i. ������) ������) ������) ������) ��9�����9�����9�����9��� �Ä��.� $Ä��.�, -��%����.� -��%!���.� �����?9� ������� ���¼:(�¼% ����7) "%��<� Y�½������

���%�� ���������� �7.� $����!��Ä' ��!�����. ii.ii.ii.ii. ������ +������ +������ +������ +½:<½:<½:<½:< /��: �!��% (��9�� ��=)�� $�¼%<� ��%) ��% ��?�� �!�<½:< $�¼%<� P ���Ä�? $��.� ��<½:<. iii.iii.iii.iii. ������ ������ ������ ������ �¼����¼����¼����¼��� ������) ��9��� �!,� ������ +½:< $ '��¼%�Ä�� �¼� ���7� ����:� -��%�#� ����% ¼�� +½:�����

��?�.

������) ������) ������) ������) ��9�����9�����9�����9���

������ ������ ������ ������ +½:<+½:<+½:<+½:<

������ ������ ������ ������ �¼����¼����¼����¼���

viii

Page 10: 03 d sk p moral thn 1 - bt

+67¼� $��'(+67¼� $��'(+67¼� $��'(+67¼� $��'( ���¼�'�67�@��� ��������� �� �Ä����¼� �, (6) ����� ��%��� �� � $���'���67�. �9� �, (6) �<� ������' � (�7 ��7�'����� ���%�� ��=���. �9�� �����, ��½�:@��� C3#��� +67 ���¼:��� $ '��¼%� +����'���67�. $�� �������,:

� �� �� �� � ���� 1 ��� 2 ��5� 4� ����-� 3 ��5� 4� �67�.� 4 ��5� 4� $ �¼ $%Ä��� 5 ��5� 4� �A-� 6 ��5� 4� ����

������' � (�7� ���¼:)��%� ��½�:7�¼��� �����, $�� � (�S, /M���: � �� (� � 1 -� 6 ���)

!���'�����. � (�S, /����� ��'��5�, $�� �, ���%��, ��¼'����6 ������� ��½�:7�� �������

-��:)����� Y!��!��� ��,���67�. ���¼�' �67�@��� ������� �� �� �Ä����¼���� � (�S,6 �������,:

+67¼��+67¼��+67¼��+67¼�� 1.1.1.1. ��� ��������� ��������� ��������� ������

����� +67�: 4����#� �M<Ä�' ��¼���: 4����#� +,�� ��6����� $��� 4Ä�� �¼�7�7.� ����% ������ ���'�����67� ���� ��% �������� Y!���, ����!,�.

2.2.2.2. ��������������������

���Ä�, ���: �Ä� ��%�!�� +½:9� ����%�� +����%.� +7�P?��%�� �������.� �3>��.

ix

Page 11: 03 d sk p moral thn 1 - bt

3.3.3.3. ¼��.½:<¼��.½:<¼��.½:<¼��.½:<

����'��¼ ���,'(½:�� Y!,��� � $���) ��M��� ��?� - ��� �!��Ä� �� ���. 4.4.4.4. ���� �������� �������� �������� ����

����, ��� � $Ä� +��� ��%�!��!� +½:<, ��%�3� ���� �������.

5.5.5.5. +%:�� ½�+%:�� ½�+%:�� ½�+%:�� ½�

$���¼ �3���� �½���.� ���¼���.� �¼'�� ��. 6.6.6.6. ���%������%������%������%���

��� ������.� �A $��'��.� �����' ���!�� � ���� �¼���. 7.7.7.7. $�(�¼��$�(�¼��$�(�¼��$�(�¼�� P% +67���Ä��9� ���Ä%��, �3��� $�( �����. 8.8.8.8. ����.�¼������.�¼������.�¼������.�¼�� ��%��� #� - �����Ä�#� �����Ä�%�� ��%���. 9.9.9.9. �½�<�½�<�½�<�½�< ����7 �� +,���%��� �������%��� 4��:��67. 10.10.10.10. ��:����:����:����:�� /M���� ��%Ä�#� + ��.� ��½%-� +7�P?��.� �� ���.

x

Page 12: 03 d sk p moral thn 1 - bt

11.11.11.11. O�-�¼��O�-�¼��O�-�¼��O�-�¼��

/� ��%�Ä) ��?��� -0���¼5� ��¼�-%!��.¼5� ",",'(¼5� ����.

12.12.12.12. /���3'(/���3'(/���3'(/���3'( $������ �Ä5�� /����½9� ��%���. 13.13.13.13. ������ ��'����������� ��'����������� ��'����������� ��'����� ���Ä-� ���: �Ä-� ������� ��%� ��:P��' ��:�� ������ ������ �¼'�� ��. 14.14.14.14. ����������� ��'���������������� ��'���������������� ��'���������������� ��'�����

�7��� ��=����' ���,���%.� "%���'����¼.� ����������� � ��.� �� ���.

xi

Page 13: 03 d sk p moral thn 1 - bt

������� ��%�� �3� ������� ��%�� �3� ������� ��%�� �3� ������� ��%�� �3� ����6����6����6����6 O����'(O����'(O����'(O����'( -����� ���� -����� ���� -����� ���� -����� ����/ -�5��/ -�5��/ -�5��/ -�5�� ������� ��%��� ��½�:6 ��(� ����, �� �?< ��9���� ����, ��� ��:��� ����, �A� ����, ��� ����, (�����

���� ����� ���'���¼ �����7� ���' ��� ��?'�7�����. �������7� ���' ��,� ��½�:, �� +Ä���.� (��%

L!�� �¼.� �������%�� �A ���,'(½:<¼5� ������) ��9�� �3�.� 4��:��67 - .�. ������6 ��½�:7�� ��

�Ä����% �7:'����� ��� $0�����.� ��=�� ������¼���.� 4��:��67 +�<���. �������7 ��½�:@��� !,�

���� $�:7�� ������ �7:)���% O������ �#'�����.

��� �7.� ������� �7.� ������� �7.� ������� �7.� ����

�����%: ���#��� ��:< �1� ����� ��½�:@��� !��� +��Ä��. �)��%Ä��� ��½�:6 ����¼-� �����¼-� +67

� (� S,7�� ��,����¼ $��9� ��:���� - < 4�� �%#�. �������� ���' ��,��� �3� ��½�:6 �����¼�

��-��%� ���¼:(� ��67<� ����Ä� ���:�<� - .�.

�?<) ��9����?<) ��9����?<) ��9����?<) ��9���

��� ��?.� ��%6 �����������¼�� ��Ä%� 4���� ��½�:6 ��>7��� ���'��� ��?% �?<) ��9��� +�<�.

�������� !��'��� �3�, ������� �����7 ��½�:7�� +67>7� ����� �%#�. ����Ä� ��:�<� - ������

�����' ���<�, 4��:�Ä��� ^���� ���3�Ä� ��!��%�¼%<� �9� �?<) ��9��� ��½�:@��� ��½(��.�.

��) ��9���� ������) ��9���� ������) ��9���� ������) ��9���� ���� ������ ��=��%� ���#� -� ���� ����,����� ��:<� ��!, �3�.� �½ +�<���.

xii

Page 14: 03 d sk p moral thn 1 - bt

� ��½�:7�¼���9� ��� $0����� 4��:��6@� ����� ��½�:7�¼���9� ��� $0����� 4��:��6@� ����� ��½�:7�¼���9� ��� $0����� 4��:��6@� ����� ��½�:7�¼���9� ��� $0����� 4��:��6@� ����

� ��½�:7�¼���9� ��� $0����� 4��:��6@� ����� ��½�:6 ���' ��!���'�� ������� ��%� �� $���%����.

���'��, �����'�����7� ����' �%������� $Ä� �!� ����� �¼� ��7�Ä��9� �>�7� �!���� ��67

������ �%����. ������, ��½�:6 Y�½��) ��9���<� � �:7�� ������) ��:P��' ��:�<� !,� �����.

4��:�Ä��% ����4��:�Ä��% ����4��:�Ä��% ����4��:�Ä��% ���� 4��:�Ä��% 4��� ¼9� �Ä, ��=�Ä, 4��:�Ä �¼'(�7.� ����7.� +½�� ��%� ��!��67'��� !�

$1�-��%���. ����3�, ��½�:6 �¼9��!��Ä��9� �¼����'��� $5������ $�� ���7�� O��� $�!�!� �>�7�

�%�:������ ��6�:.

�� ���� ���� ���� ���3��3��3��3�K��� ����K��� ����K��� ����K��� ���� ������� �� !� !����Ä� ��½�:6 �� ���3�K��� �!,� ���¼:(� ��� ����>7�� ��½%�, $'���,

����N�, �,9���, ����Ä����¼:( $�:< �3� �� AÄ>�7� ��¼<� ���<� ��?'�7��'������. ����% �¼� ��6

��½�:7�� ��9��� �7:)���� O��� $��.�.

������������ ����������������

��� ������� ��½�:6 ��¼'(� ���5� (����� ���5� �� ¼�:7� +������. $� �������� ������ /� ��½�:

��� ���9� ����7.� ��¼'(�7.� ��7�'���� Y������. ��½�:6 �>6 ��=��%� 4��:��6@� ������ ��:9�

����7 ���� �¼ ���7�� ������ +�<���.

xiii

Page 15: 03 d sk p moral thn 1 - bt

�A� �����A� �����A� �����A� ����

�A��� Y!,���67�S % C3Ä� ��½�:6 ����¼� ���¼:( ��6@� �!��Ä �A��% ���� �Ä�.,������. $��

��%��� ������ ����� ������� ���� �%� Y���? $�����.

���'������'������'������'���

������� ��� �� �Ä����¼��� ������) ��9���, ������ +½:<, ������ �3� �¼��� ��%�!�� ��½�:7�� !�Ä��

�3� ���'��� ��?��!� �����%:6 ���, ���'��� $1�-���%' �%����� O�A�¼'������:. ������, �����: �!,� �0

���½�, $����, �½�'(, �����: �� %, �!�½� ������!��� �3� ���'��� ��?%Ä��.

-���?'(-���?'(-���?'(-���?'(

���Ä����¼���� ���¼����Ä�#� $�Ä�����#� ��9���� ���� �7:)����� �@����� ��� ��� ��'�¼ �� ��. ����3�,

��� ���9� ��=��%� Y!��� ����7 ��½�:6 $����:9� -��%� ��:��� �!��Ä' ���- .�. ��½�:7�¼� +67

��� K ½����!��Ä� �� � $�:7�� !� $5������ ��¼'�����, �7'�����, ����) ����Ä +½�� ��9��� +����

�� ��. �7��� $����%�� ��=��' ���, ��>�Ä ��!�>7�� ���7<�7 O�����9� ����� �%�:��������67 �� ��.

��#�, �� ���3�K��� ���5� ���¼:(� ���5� ���'��!,, ���3�K��� $��9� ��Ä-��%���� ��7>�' ���,'(½:����

$��' �%����� �� ��.

xiv

Page 16: 03 d sk p moral thn 1 - bt

+67¼�� ��-� !� ��-�+67¼�� ��-� !� ��-�+67¼�� ��-� !� ��-�+67¼�� ��-� !� ��-�

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1

1.1.1.1. ��� ��������� ��������� ��������� ������

����� +67�: 4����#� �M<Ä�' ��¼���: 4����#� +,�� ��6����� $��� 4Ä�� �¼�7�7.� ����% ������ ���'�����67� ���� ��% �������� Y!���, ����!,�.

1.1 1.1 1.1 1.1 �%!�%�� ���'��%�� $����%!�%�� ���'��%�� $����%!�%�� ���'��%�� $����%!�%�� ���'��%�� $���

!� �,��%� ��½�:6: 1.1.1 �>6 ���'��¼���#67 �%!�) C3�Ä� ���'����: 1.1.2 ������� ��� ��¼'����' �!��� S,�: 1.1.3 ������� �%!�' ��¼'���� ���'�: 1.1.4 �%!� 43��Ä' ������� �¼� ��%� �>��'�: 1.1.5 ������� �%!�' ��¼'�� ������ �¼� ���7

��!��6�:

1

Page 17: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1

2222. ��������������������

���Ä�, _�: �Ä� �`%�!�� +½:9� ����%�� +����%.� +7�P?��%�� �������.� �3>��.

2.12.12.12.1 �������!� +�<� �������!� +�<� �������!� +�<� �������!� +�<�

!� �,��%� ��½�:6: 2.1.1 ����¼���#67 �Ä ��'����� �!��� S,�: 2.1.2 �������!� +�<� �3�-���7' �� %Ä���: 2.1.3 +��� ���� ���� +,'���:7�� +½:<�7 $���: 2.1.4 ���� +,'���:@�� +��� ��?�: 2.1.5 �������!� +�<� �3�-���7 4���� ����:

2

Page 18: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1

3.3.3.3. ¼��.½:<¼��.½:<¼��.½:<¼��.½:<

����'��¼ ���,'(½:�� Y!,��� � $���) ��M��� ��?� - ��� �!��Ä� �� ���.

3.1 3.1 3.1 3.1 �� ¼���% ������!,��� ¼���% ������!,��� ¼���% ������!,��� ¼���% ������!,�

!� �,��%� ��½�:6: 3.1.1 �� ¼���7' �� %Ä���: 3.1.2 �� ¼���7 ������!,��� -��%������� ���'����: 3.1.3 �� ¼���% ������!,�:

3

Page 19: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1 4.4.4.4. ���� �������� �������� �������� ����

����, ��� � $Ä� +��� ��%�!��!� +½:<, ��%�3� ���� �������.

4.1 4.1 4.1 4.1 ���� ���#� ��'������%� �¼'�� ������ ���#� ��'������%� �¼'�� ������ ���#� ��'������%� �¼'�� ������ ���#� ��'������%� �¼'�� ��

!� �,��%� ��½�:6: 4.1.1 ���, ���3�7� ���� ����: 4.1.2 ��� ���� ������� -���7 $�¼%�7� � �: 4.1.3 ��¼�'��!� +��� $Ä� ��� !� ���� ������'�: 4.1.4 ���, ��%� ���� �������:

4.1.5 ���� ������� -���7) ��?� ����:

4

Page 20: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1 5.5.5.5. +%:�� ½�+%:�� ½�+%:�� ½�+%:�� ½�

$���¼ �3���� �a��.� ���¼����%.� �¼'�� ��.

5.1 5.1 5.1 5.1 �¼���%�#� ��)��#� �!� (�7 �¼���%�#� ��)��#� �!� (�7 �¼���%�#� ��)��#� �!� (�7 �¼���%�#� ��)��#� �!� (�7

��7�'�������7�'�������7�'�������7�'�����

!� �,��%� ��½�:6: 5.1.1 � ��� ��)��.� ���¼����%.� $�¼%�7� �1�: 5.1.2 � ��� ��)��#� �¼���%�#� Y!��� ���7<�7

+½:�: 5.1.3 � ��� ��)��.� �¼����%.� �%���� ��6�: 5.1.4 ����¼� Ä9���%���%� � ��� ��)��.�

�¼����%.� �3���� ��6�:

5

Page 21: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1 6.6.6.6. ���%������%������%������%���

��� ������.� �A $��'��.� �����' ���!�� � ���� �¼���.

6.16.16.16.1 "%"%"%"% ���%����% ���%����% ���%����% ���%����%' ���!,�' ���!,�' ���!,�' ���!,�

!� �,��%� ��½�:6: 6.1.1 "% ���%����%' ������� �3�-���7 �����'�: 6.1.2 ����� ���� ���'�: 6.1.3 ����' ����, �����.� ���'�:

6.1.4 $���¼ ��=��%� ���� -���7 ���'�:

6

Page 22: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1 7.7.7.7. $�(�¼��$�(�¼��$�(�¼��$�(�¼�� P% +67���Ä��9� �3���, ���Ä%�� $�( �����.

7.17.17.17.1 ���� ���������� ���������� ���������� ������

!� �,��%� ��½�:6: 7.1.1 �� P?���%' ��1� �b�7� ���'����: 7.1.2 ����' ������� �3�-���7� ���'����: 7.1.3 �� P?���%' ��1��� �3� ���� ����'�: 7.1.4 ����' ����'��� �3� ���� ����'�: 7.1.5 �� P?���%' ��1�:

7.1.6 �� ����'��' ��1�:

7

Page 23: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1

8.8.8.8. ����������������.�¼��.�¼��.�¼��.�¼�� ��%��� #� - �����Ä�#� �����Ä�%�� ��%���.

8.1 8.1 8.1 8.1 $���¼ ��=�� ���� ��'������% $���¼ ��=�� ���� ��'������% $���¼ ��=�� ���� ��'������% $���¼ ��=�� ���� ��'������%

��7�'�������7�'�������7�'�������7�'�����

!� �,��%� ��½�:6: 8.1.1 $���¼ ��=��%� �����Ä���% ��7�'�����

4��������7� ���'����: 8.1.2 $���¼ �¼� ��%� �����Ä���%� �¼'�� �

�� %�� ��½��� ��7���: 8.1.3 $���¼ �¼� ��%� ����%����%�� ���7<�7 +½:�: 8.1.4 $���¼ ��=��%� �����Ä���%�� ��%���:

8

Page 24: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1 9.9.9.9. �½�<�½�<�½�<�½�< ����7 �� +,���%��� �������%��� 4��:��67.

9.19.19.19.1 ��������� �'��� ��������� �'��� ��������� �'��� ��������� �'��� �½�< �� ��� �½�< �� ��� �½�< �� ��� �½�< �� ���

!� �,��%� ��½�:6: 9.1.1 �½�<¼� ��������� ���� �¼� ���7�

S,�: 9.1.2 �½�<¼� ��������� �'��� -��%�������

���'����: 9.1.3 $���¼ �¼� ��7� �½������ ����:

9

Page 25: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1 10101010. ��:����:����:����:�� /M���� ��%Ä�#� + ��.� ��½%-� +7�P?��.�

�� ���.

10.1 ���� ��:���%� ��6710.1 ���� ��:���%� ��6710.1 ���� ��:���%� ��6710.1 ���� ��:���%� ��67

!� �,��%� ��½�:6: 10.1.1 ��:��%�� ��%�7 �����'�:

10.1.2 + ��.����Ä�� $���%���� ���'����: 10.1.3 ����¼���#� �����¼���#� + ��.��� �� %

$���%��� +½:�: 10.1.4 $���¼ ��=�� + ��.�����Ä� �¼'�� '�:

10

Page 26: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1

11. 11. 11. 11. O�-�¼�� O�-�¼�� O�-�¼�� O�-�¼��

/� ��%�Ä) ��?��� ��¼�-%!��.¼5� -0����¼5� ",",'(¼5� ����.

11.1 $���¼ ��=�� O�-�¼���%�$���¼ ��=�� O�-�¼���%�$���¼ ��=�� O�-�¼���%�$���¼ ��=�� O�-�¼���%� �¼'�� ���¼'�� ���¼'�� ���¼'�� ��

!� �,��%� ��½�:6: 11.1.1 ����¼-67 O�-�¼��� S,�7� S,�: 11.1.2 O�-�¼���%� �¼'�� '��� �����% +½:�: 11.1.3 $���¼ �¼� ��7� O�-�¼���%�

�¼'�� '�:

11

Page 27: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1 12121212. /���3'(/���3'(/���3'(/���3'( $������ �Ä5�� /����½9� ��%���.

12.1 12.1 12.1 12.1 +��� +��� +��� +��� ����'���������'���������'���������'������� /���3'( �� /���3'( �� /���3'( �� /���3'(

������������

!� �,��%� ��½�:6: 12.1.1 /���3'��� �����%� ���'����: 12.1.2 /����½9� ��%��� �¼� ���7� ���'����: 12.1.3 /����½9� ��%��¼ ���� Y!��� �� +½:<�7

��7�'�����: 12.1.4 �¼� ���7 /����½9� ��?�:

12

Page 28: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1

13131313.... ������ ��'����� ������ ��'����� ������ ��'����� ������ ��'����� ���Ä-� ���: �Ä-� ������� ��%� ��:P��' ��:�� ������ ������ �¼'�� �� 13.1 ����¼��� ������ ������ �¼'�� �� 13.1 ����¼��� ������ ������ �¼'�� �� 13.1 ����¼��� ������ ������ �¼'�� �� 13.1 ����¼��� ������ ������ �¼'�� ��

!� �,��%� ��½�:6: 13.1.1 ����¼-67 ������ ������ ���� ��%�7�

���'����: 13.1.2 ������ ��'�����%�� -��%������ �����'�: 13.1.3 $���¼ �¼� ��7� ������ ��'������%

��!��6�:

13

Page 29: 03 d sk p moral thn 1 - bt

!� ��!� ��!� ��!� ������ +67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���+67¼�� ���

� � 1� � 1� � 1� � 1 14141414. ����������� ��'���������������� ��'���������������� ��'���������������� ��'�����

�7��� ��=����' ���,���%.� "%���'����¼.� ����������� � ��.� �� ���

14.114.114.114.1 ��56 ��56 ��56 ��56 ����������� ������ �¼'�� �� ����������� ������ �¼'�� �� ����������� ������ �¼'�� �� ����������� ������ �¼'�� ��

!� �,��%� ��½�:6: 14.1.1 ����������' ����� -���7� ���'����: 14.1.2 ����� ���'��� Y!��� �����7 +½:�:

14.1.3 $���¼ �¼� ��7� ����� ������ ������

�¼'�� '�:

14