web viewtasawwur islam kertas 1 & 2 soalan latih tubi set 8 kertas 1 & 2 set 8 1 1 1 1 1 1 1...

Download Web viewTasawwur Islam kertas 1 & 2 Soalan Latih Tubi set 8 kertas 1 & 2 set 8 1 1 1 1 1 1 1 1 C

Post on 12-Jun-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tasawwur Islam kertas 1 & 2

Soalan Latih Tubi set 8

1. Kertas ini mengandungi tujuh soalan.

2. Soalan 1 mesti di jawab. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan

berikutnya.

3. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab.

4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang

jawapan tidak mengcukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas

peperiksaan.

Bahagian A

(20 MARKAH)

1.

Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa kecil dan dosa besar serta perkara-perkara yang boleh mencacatkan kemuliaan mereka sebagai utusan pilihan Allah.

Pernyataan diatas merujuk kepada maksud

A

Mukjizat

B

Maksum

C

Maunah

D

Makrifah

2.

Berikut adalah contoh alam ghaib kecuali

A

Malaikat

B

Awan

C

Mizan

D

Sirat

3.

Antara ciri-ciri wahyu ialah

I

Kebenarannya adalah mutlak

II

Datangnya daripada Allah

III

Diturunkan kepada manusia

IV

Kandungannya merupakan ajaran yang benar

A

I, II dan III

B

I, II dan IV

C

I, III dan IV

D

II, III dan IV

4.

Akal berperanan untuk.

I

Menimba ilmu pengetahuan

II

Memikirkan perkara samiyyat

III

Berfikir, merenung dan mereka cipta sesuatu

IV

Memahami kewujudan, kebesaran dan kekuasaan Allah.

A

I, II dan III

B

I, II dan IV

C

I, III dan IV

D

II, III dan IV

5.

Ajaran sesat bercanggah dengan ajaran wahyu kerana

A

Mentafsir al-Quran sesuka hati

B

Mengamalkan riba dalam perniagaan

C

Mengabaikan solat kerana sibuk bekerja

D

Mengambil rasuah untuk kepentingan diri

6.

Menegakkan hukum Allah

Merealisasikan keadilan

Melaksanakan kebajikan

Pernyataan diatas merujuk kepada

A

Ciri-ciri negara Islam

B

Matlamat negara Islam

C

Matlamat kehakiman Islam

D

Elemen pembentukan negara Islam

7.

Antara berikut manakah tanggungjawab pemimpin Islam

A

Menegakkan amal makruf sahaja

B

Memelihara dan memulihara alam

C

Melaksanakan hukum syariat mengikut keadaan

D

Melaksanakan keadilan mengikut tempat dan keadaan

8.

Seseorang yang bersifat tawakkal kepada Allah akan sentiasa

A

Berdoa meminta kejayaan

B

Pasrah menerima ketetetapan Allah s.w.t

C

Berserah kepada ketentuan Allah semata-mata

D

Berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah s.w.t.

9.

Ajaran Al-Quran yang umum tidak akan difahami oleh umat Islam sekiranya mereka menolak

A

Al-Qias

B

Al-Ijmak

C

Al-Hadis

D

Al-Istihsan

10.

Berikut adalah merujuk kepada kelebihan murunah kecuali

A

Menunjukkan sifat toleransi dan berhikmahnya Islam

B

Menarik minat orang bukan Islam untuk memahami ajaran Islam

C

Memastikan ajaran Islam sentiasa releven untuk diamalkan di dunia ini

D

Membolehkan manusia bebas beribadat mengikut citarasa mereka sendiri

11.

Mengelakkan manusia daripada sombong dan terlalu mencintai harta

Menjadikan manusia bersyukur dengan harta yang dimikinya.

Pernyataan diatas merujuk kepada

A

Peranan harta

B

Batasan hak milik harta

C

Peraturan dalam pemilikan harta

D

Kesan ketiadaan pengiktirafan hak milik

12.

Berikut adalah tanggungjawab suami kecuali

A

Memberi didikan agama

B

Memelihara kehormatan diri

C

Memberi nafkah zahir dan batin

D

Melindungi keselamatan keluarga

13.

Q

Tidak layak menguruskan harta sebelum mencapai umur dewasa

Diserahkan kepada mereka bila dewasa

Q merujuk kepada

A

Orang gila

B

Anak yatim

C

Orang safih

D

Kanak-kanak

14.

Antara berikut yang manakah matlamat muamalah Islam

I

Mendorong manusia mengejar keuntungan dengan apa cara sekali pun

II

Mengeratkan hubungan persaudaraan dalam masyarakat

III

Menggalakkan manusia berusaha bersungguh-sungguh

IV

Memperkemas urusan kehidupan seharian

A

I, II dan III

B

I, II dan IV

C

I, III dan IV

D

II, III dan IV

15

Jenis Muamalah

Keterangan

X

Perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan bayaran tertentu

X ialah

A

Al-Ijarah

B

Al-Wadiah

C

Al-Murabahah

D

Al-Mudharabah

16.

Hukuman bunuh kepada orang murtad adalah bertujuan untuk memelihara

A

Akal

B

Agama

C

Keturunan

D

Kehormatan diri

17.

Hukum makruh ialah perkara yang

A

Diberi pahala jika dilakukan

B

Digalakkan oleh agama untuk dilakukan

C

Digalakkan oleh agama untuk ditinggalkan

D

Diberikan kebebasan untuk melakukan atau meninggalkan

18.

Antara berikut yang manakah contoh ibadat yang mendidik manusia dari segi kebendaan

I

Mendirikan solat

II

Mengeluarkan Zakat

III

Menghulurkan sedekah

IV

Berpuasa di bulan Ramadhan

A

I dan II

B

I dan IV

C

II dan III

D

III dan IV

19.

X diatas merujuk kepada

A

Diat

B

Qisas

C

Takzir

D

Hudud

20.

Apakah langkah untuk menyelesaikan masalah menurut Islam

A

Berdoa kepada Allah

B

Bertawakal kepada Allah

C

Berpegang teguh dengan ajaran Islam

D

Mengenalpasti setiap masalah yang berlaku

Bahagian B

(20 markah)

Soalan 21 24.

Tuliskan istilah yang sesuai dengan pernyataan berikut pada ruangan yang telah disediakan

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

21

Naluri manusia yang mengakui adanya Allah s.w.t

22

Ilham daripada Allah s.w.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril atau terus daripada Allah s.w.t

23

Pengabdian kepada Allah s.w.t melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat Allah s.w.t

24

Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil syarak

Soalan 25 28.

Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

25

Asal kejadian manusia bermula daripada penciptaan ____________

26

Allah s.w.t menganugerahkan __________ kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran mereka sebagai rasul

27

Implikasi pelanggaran hukum _________________ dalam Islam akan menyebabkan seseorang itu dimurkai oleh Allah s.w.t

28

Hukum bunuh kepada pengedar dadah adalah contoh ________ yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dinyatakan secara jelas dalam al-Quran dan hadis

Untuk kegunaan Pemeriksa

Soalan 29 32

Tandakan ( ( ) pada pernyataan yang BETUL.

Tandakan ( ( ) pada pernyataan yang SALAH.

29

Keghairahan manusia mengejar kemajuan dan pembangunan tidak menjadi punca kepada kerosakan alam

30

Pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab menjaga kebajikan kaum tertentu akan disanjungi oleh masyarakat

31

Perkahwinan menurut Islam mampu menjamin keluhuran peribadi yang tinggi kepada pasangan suami isteri

32

Memperolehi harta secara haram akan menyebabkan seseorang di benci oleh masyarkat

Soalan 33 36 adalah berdasarkan carta di bawah

Tentukan pernyataan di bawah dengan menulis ( X ) atau ( Y ) pada ruangan jawapan yang disediakan.

33

34

35

36

Pernyataan

Jawapan

Akal tidak mampu memikirkan hakikat kebenarannyanya tanpa perkhabaran daripada wahyu

Boleh dimanfaatkan oleh manusia

Dirahsiakan daripada manusia untuk menguji keimanan

Kenikmatan yang diperolehi di alam ini tidak kekal

Soalan 37 38 adalah berdasarkan carta di bawah

Lengkapkan carta dibawah.

37

X ialah : ________________________________

38

Y ialah : ________________________________

Soalan 39 40 adalah berdasarkan carta di bawah

Lengkapkan carta dibawah.

39

X ialah : ________________________________

40

Y ialah : ________________________________

[ 100 markah ]

Jawab lima soalan.

Soalan Satu wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain.

1

(a)

Konsep ketuhanan meliputi Rububiyyah, uluhiyyah dan asma wasifat

[ 4 markah ]

Nyatakan konsep dua Rububiyyah

(b)

Rasul adalah utusan Allah s.w.t kepada manusia.

[ 4 markah ]

Terangkan dua peranan rasul

(c)