-pe0:getua sekolah menengah ... - panitia ekonomi asas · sistcm ekonomi islam 13 sistcm ekonomi...

of 15 /15
SULIT 3757/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Scpt. 2009 I 14 jam PERSIDANGAN PENGETC!\-PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CA WANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS JEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SUIL PELAJARA..N MALAYSIA 2009 EKONOMI ASAS I(ertas I Satu jam lima belas mini! .JANGAN BL1(A KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAffi! I. Kerlas sao/an ini mengamlullgi 40 soalall. 2. Jmf'ub SCHlUa soafan. 3. .1awah dengan menghilamkan ruangan yang hellil pada kcrtas jmvapan. 4. flilamkan satu ruangan sahaia /Jagi seliap sou/all. 5. Sekiranya anda hendak menukarjml'apan. padamkan landa yang telah dibuat. Kcmudian hitamkanjmrapan yang baru. 6. Anda boleh membllal kelja mengira di ruangan kosong pada kertas so alan. 7. Anda dibenarkall menggglinakan kalklllator saintifikyang lidak boleh diprogram. Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak [Libat sebelah 3757/1 @ 2009 PKPSM cawangan Ncgen SembIian SULIT

Author: vuongngoc

Post on 16-May-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SULIT

3757/1 Ekonomi Asas Kertas 1 Scpt. 2009 I 14 jam

PERSIDANGAN KEBA,,~GSAAN PENGETC!\-PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SUIL PELAJARA..N MALAYSIA 2009

EKONOMI ASAS

I(ertas I

Satu jam lima belas mini!

.JANGAN BL1(A KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAffi!

I. Kerlas sao/an ini mengamlullgi 40 soalall.

2. Jmf'ub SCHlUa soafan.

3. .1awah dengan menghilamkan ruangan yang hellil pada kcrtas jmvapan.

4. flilamkan satu ruangan sahaia /Jagi seliap sou/all.

5. Sekiranya anda hendak menukarjml'apan. padamkan landa yang telah dibuat. Kcmudian hitamkanjmrapan yang baru.

6. Anda boleh membllal kelja mengira di ruangan kosong pada kertas soalan.

7. Anda dibenarkall menggglinakan kalklllator saintifikyang lidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

[Libat sebelah

3757/1 @ 2009 PKPSM cawangan Ncgen SembIian SULIT

Page 2: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

3

SULIT 2

Apakah tujuan firma membuat pilihan dalam mcnyelesaikan masalah ekonomi') A Memaksimumkan hasil B Memaksimumkan jualan C Memaksimumkan output o Mcmaksimumkan keuntungan

2 Gambar 1 menunjukkan satu jcnis barang dalam ekonomi.

PROMOSI - Potongan harga 5%

Gambar I

Antara yang berikut yang rnanakah berkaitan dengan ciri barang tersebut? A Penawaran tidak terhad [3 Dikcluarkan oleh kerajaan C Tidak rnernpunyai kos lepas DAda pengecualian penggunaan

Pernyataan berikllt berkaitan dengan Syarikat XYZ.

Mengeillarkan pakaian batik dengan mcnggunakan intcnsif buruh untuk menjamin kllaliti rengeluarannya,

Apakah ll1asalah asas ekonorni yang telah disclesaikan olch syarikat tersebut'l I Untllk siapa dikeluarkan II Apa yang hendak dikeluarkan III [3agaimana hendak dikeluarkan IV Berapa yang hendak dikeluarkan A I dan 1I B I dan IV C II dan II! o III dan IV

375711 Iii' 2009 PKPS\1 cawangan Negcri Sembilan SULIT

Page 3: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SULIT 3

4 Maklumat berikut berkaitnn dengan sistem ekonomi di negara Z .

• WlIjlld pcrsaingan harga dan hukan harga an tara firma .

• Motif pengelllar llntuk mendapat untllng maksimum.

Apakah sistem ekonomi negara Z? i\ Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis C Sistelll ekOl10mi campuran D Sistem ekonollli perancangan pllsat

5 Antam yang berikllt, yang manakah berkaitan dengan motif pengeluaran dalam sistem ekonomi call1puran? A 1v1emaksimurnkan keulltungan B Memaksimumkan kebajikan rnasyarakat C Mencapai kebahagiaan eli dunia dan di akhirat D Memaksimu11lkan keuntungan dan kebajikan masyarakat

6 Iv1aklufllat bcriknl berkaitan dcngall flktor pemil;han suatu peJ..erjaan.

Encik Amir baru rnenamatkan pengajian dalam bidang kejuntteraan eli schnah universiti telllpatan. \\'alaupun kurang berminat dalalll bidang insurans, beliau telah menerima tawaran hekerja di sebuah

, syarikat insllfans.

Antarn yang bcrikut, yang mnnnkah bukan faktor yang mcmpengafllhi Encik Amir mClllilih pekerjaan terscbut'! A Pengaruh keluarga B Kelayakan akadcmik C Suasana telllpat kerja D Keadaan ekonol11i semasa

7 Maklumat berikut berkaitan dengan satu jcnis pendapatan.

Encik Hamdan bekerja sehagai kontraktor dan isterinya mcmbuka l sebuah restomn. Mereka menyilllpan 30 pemtus daripada pendapatan yang diterillla di Bank Islam.

Apakah jenis pendapatan mereka? A Upah dan faedah B Untnng dan dividen C Upah, untung dan faedah D Upah. untullg dan dividen

[Ubat sebelab

3757/1 @~ 2009 PKPSM cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 4: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

8

4

Jauual 1 menunjukkan penciapatan Puan Laily dan harga purata barang pada bulan Januari dan Julai talmn 2008.

SLLIT

Bulan Pendapatan

(RM) Harga purata barang (R:\1)

Januari 2 120 106

Julai 2725 1ill)

Jaduall

Berapakah pcratus penlbahan ul'ah be Puan I.aiiy pach bulan Julai'! A ./v1eningkat scbanyak 20% B 13crkurang sebanyak 20'% C \leningkat scbanyak 2~% D Berkurang sehanyak 25%

9 Jauual :: menunjukkan hutiran pcndapatan clan pemhayaran Encik Kamil pada suatll tahun.

13lltiran RM Pendapatan tahlll1an 34 000 Flalll1 pcrkhidmatan 3600 Perbelanja:m tahunan 15000 Cukai pendapatan 400 Ansuran kneta 4800 J>crubatan ibll 1 500 Bayaran zakat 300 Cartlman KWSP 3 060

Jadual ::

Hitungkan pcndapatan boleh gum Encik Kamil. A R\1226()O 13 R.\13 0 240 C R~132 340 D RM33840

10 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kehendak manllsia? A PerIu untuk terus hidllp 13 Sama bagi setiap indi\idu C Tidak semestinya dipenuhi D I Iarga barang dikawal oleh kcrajaan

3757/1 @2009 PKPS\1 c3wangan Ncgcri Scmbilan St:LIT

Page 5: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SULIT 5

11 Gambar 2 menunjukkan perbelanjaan peribadi Puan Aina.

Gambar 2

Perbelanjaan tcrsebut adalah perbclanjaan terhadap A barang makanan B barang keperlu:m C barang tahan lama o barang tidak tahan lama

12 ladllal 3 menunjukkan kuantiti diminta slIatu barang pada pelbagai tingkat harga. Antara yang bcrikllt, yang manakah mcnerangkan hukum pennintaan?

Harga (RM) Kuantiti diminta (unit)

Asal Baru Asal Baru

A 3 5 120 90 B 4 6 100 120 C 5 3 70 60 o 3 2 55 55

ladual3

[Lihat sebelah

375711 @2009 PKPSM cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 6: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

Harga (RM)

i b

II

SULIT 6

13 Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. Keluk DoDo ialah keluk pennintaan asa!.

l-.___________________~ KUUlltiti (unit) o Rajah I

ArHara yang berikut, yang manakah menyebabkan rergcrakan titik dari a ke b? I Harga harang itu jatuh II Harga barang pengganti naik III Pendapatan individu mcningkal IV Harga dijangkajatuh pada masa hadapan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

14 1.."laklumat b"rikut herkaitan dengan barang M.

Pada tingkat harga RM3, kuantiti diminta sebanyak 1 000 unit. Ilarga barang M telah meningkat sebanyak 20 peratus. Nilai pekali keanjalan barang tcrsebut ialah 2.

Apakah kesan kenaikan harga ke atas permintaan barang M? A Permintaan akan berkurang sebanyak 200 unit B Permintaan akan berkurang sebanyak 400 unit C Pennintaan akan bertambah sebanyak 200 unit D Permintaan akan bertambah sebanyak 400 unit

3757/1 @2009 PKPSM cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 7: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SULIT 7

15 Jadual 4 menunjukkan pekali keanjalan permintaan bagi barang X dan barang Y.

Jcnis barang Pekali keanjalan permintaan X 1.5 Y 0.2

Jadllal4

Apakah strategi yang perlu diambil oleh pengeluar lIntuk meningkatkan keuntungan') A Menaikkan harga barang Y dan mcnaikkan harga barang X B Menaikkan harga barang X dan menurunkan harga barang Y C Mcnurunkan harga barang X dan mcnaikkan harga barang Y o Menurunkan harga barang Y dan menurunkan harga barang X

16 Pernyataan berikllt berkaitan dengaJ :ungsi pengeluaran jangka pendek.

X + Y '" Output

Apakah X dan Y? y

A Kos tetap Kos berubah B Input tetap Input berubah C Tapak kilang Mcsin D Suruh Bahan mentah

x

17 Jadual 5 menllnjllkkan keluaran dan jumlah kos bagi sebuall firma.

Keluaran (unit) Jumlah Kos (RM)

0 90

1 180

2 280 Jadual 5

Antara yang berikut, yang manakah benar berkaitan dengan finna tersebut? I Kos tetap firma sebanyak RMI 00

II Firma beroperasi dalam jangka pendek III Kos sut pada unit keluaran kedua ialah RM I00

IV Firma hanya menanggung kos berubah dalam kelliarannya A I dan II B I dan IV C II dan III o III dan IV

[Lihat sebelah

3757/1 @2009 PKPSM cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 8: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SULIT 8

18 Rajah 2 menunjukkan keluk penawaran bagi barang M.

Harga (RM)

OL--------------O» Kuantiti (unit) Rajah 2

Antara yang berikut, yang manakah menerangkan keluk penawaran tersebut? A Keluk SS mencerun ke atas dari kanan ke kiri B Kejatuhan harga barang M akan meningkatkan kuantiti ditawar C Apabila kllantiti ditawar bagi barang M bertambah, harga akan meningkat D Kelllk SS menllnjukkan hllbllngan positif antara harga dengan kllantiti ditawar

19 Rajah 3 menunjukkan penawaran terhadap barang T.

H:r~) ________.__n_ S: r "

I So i [S,: :

L'-----"'"'---7-"..----» Kuantiti (unit)o Qo '-(I

Rajah 3

Kuantiti penawaran berllbah dari Qo ke QI disebabkan o!eh kenaikan

A lIpah bllruh B harga barang P C pendapatan penggllna D pemberian slIbsidi kerajaan

3757/1 @ 2009 PKPSM cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 9: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SULIT 9

20 ladual 6 menunjukkan peratus perubahan harga dan pekali keanjalan harga penawaran bagi barang Y.

Peratus perubahan harga Pekali keanjalall harga penawaran

10 2.5

JaduaJ 6

Apakah kesan kenaikan harga terse but ke atas kuantiti barang Y?

A Bertambah sebanyak 4%

B Berkurang scbanyak 4%

C Bertambah sebanyak 25%

o Berkurang scbanyak 25%

21 Rajah 4 menunjukkan tiga keluk pennintaan individu iaitu Ol" 0 1 dan Dc.

Barga (RM) 01 O2i

Do

12 f --- --------, -- ------- --, ,

, ,, , L----~-'--~----'-'-----...Kuantjti (unit)

o 10 12 1 5 20 22 Rajah 4

Berapakah kuantiti pennintaan pasaran pada tingkat harga RM 12'1 A 30

B 37

C 40

D 49

[Lihat sebelah

3757/1 @ 2009 PKPSM cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 10: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SVLIT 10

22 Rajah 5 menunjukkan keluk keseimbangan pa<;aran bagi suatu barang.

Barga (RM)

sD

5 ' w-----/: ----:----­s DI

'--------'---~---'-------. Kuantiti (unit) o 10 15 24

Rajah 5

Apakah keadmill pasaran pada titik W? I Harga cenderung jatuh II Harga cenderung meningkat III Lebihan permintaan scbanyak ] 4 unit IV Lebihan penawaran sebanyak 14 unit A I dan IT B I dan IV C IT dan II! D 1Il dan IV

23 Antara yang berikut, yang manakah bukan menerangkan pasaran faktor" A Encik Lim membayar upah kepada pekerjanya B Encik Ahmad menyewa sebuah rumah sebagai pejabat C Puan Rohani bekerja sebagai kerani eli sebuah pasar raya D Kim's Fashion mengeluarkan pakaian untuk kanak-kanak

3757/1 @2009PKPSM cawangan Negeri Sembi Ian SULIT

Page 11: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SLUT 11

24 Rajah 6 mellunjukkan aliran wang dalam ck0110mi dua sektor.

.----- ­ .. / Pasaran Faktor x

Pasaran Barang ..------'11<f

Rajah 6

Apakah aliran X? A Penawaran barallg oleh fimlCl B Pendapatan kepada isi rumah C Penawaran buruh oleh isi rumah D Perbelanjaan penggunaan oleh isi rumah

25 Antara yang beriklll, yang rnanakah merupakan ciri-ciri wang? I Mudah dibawa II Nilai yang stabil III Alat ukllran nilai IV Alat bayaran tertunda A I dan II B I dan IV C II dan III D !If dan IV

26 Maklurnat berikut berkaitan dengan perbelanjaan Encik Rarnli.

Encik Ramli telah membeli sebuah komputer dengan harga RM3 000

secara tunai.

Apakah fungsi wang dalam situasi tersebut? A A lat pengukur nilai B Alat penyimpan nilai C Alat bayaran tertunda D A lat perantaraan pertllkaran

[Lihat sebelah

3757/1 @2009 PKPSM cawangan Negeri Sembi Ian SULIT

Page 12: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SULIT 12

27 Pernyataan berikut berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank Islam.

Membeli kercta yang dikehendaki oleh pelanggan dan menjual semllla pada harga yang lebih tinggi daripada harga belian kepada pelanggan terse but.

Apakah prinsip yang berkaitan dengan perkhidmatan tersebut? A Mllrabahah B Musyarakah C Mudharabah D Bai Bithaman Ajil

28 Antara yang berikllt, yang manakah langkah bank pusat untuk mengawal kemelesetan ekonomi?

Menllrunkan nisbah rizab tunai II Menaikkan pinjaman maksimum III Menaikkan pemntukan perbelanjaan pembangllnan IV Menurunkan kadar cukai pendapatan perseorangan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

29 Antara yang berikut, yang mallakah kesan peningkatan nisbah rizab berkanun ke atas bank perdagangan'l A Pelaburan bank perdagangan bertambah B Pendapatan bank perdagangan bertambah C Simpanan bank perdagangall di bank pusat berkurang D Keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman berkurang

30 Belanjawan lebihan berlaku apabila A jumlah perbelanjaan kerajaan melebihi jumlah hasil kerajaan B jumlah perbelanjaan kerajaan kurang daripadajumlah hasil kerajaan C jumlah perbelanjaan mengurus kerajaan melebihi jumlah hasil kerajaan D jumlah perbelanjaan pembangunan kerajaan melebihi jumlah hasil kerajaan

3757/1 @ 2009 PKPSM cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 13: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

13SULIT

31 ladual 7 mcmmjukkan jumlah hasil cubi kcrajaan pada tahun 2007.

Hasil cukai Cukai pcndapatan syaribt

Cubi eksais Cukai perkhidmatan Cubi pcndapatan petroleum Duti import Cukai pcndapatan perseorangall

Cubi cksport Cukai jualan

RM (juta) 32 149

8990

3013 20453 2424

11 6(i]

' 1,,\,.:... ~) ....... 6642

Jadual 7

Berapakah jumlah hasil cukai tidak langsung kcrajaan pada tahun terse but?

A R\120 37X juta B RM23 "191 juta C R\H3 844 juta

D R\f64 263 jura

32 0.1aklumat berikut berkmtan dengan satu situasi ekonomi.

Tingkat harga umum barang dan perkhidmatan telah meningkat secara mcnycluruh dan bcrterusan.

Antara yang berikut, yang manakah tindakan kcrajaan dapa! mengawal situasi ekonomi tcrsebut'?

\1enaikkan pcrbclanjaan mengurus 1I \1cngurangkan perbelanjaan pem bangunan JIl i'vlcnaikkan kadar cukai pendapatan syarikat IV \fengurangkan kadar cukai pencl:.ipatan perseorangan !\ 1 dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV

33 \1aklumat bcrikut bcrkaitan dcngan dua sumber pinjaman kerajaan.

R S Mcnjual sekuriti kcrajaan kepada Menjual bon di pasaran Tokyo. KWSP.

'--.

Apakah kelcbihan sumber pinjaman R berbanding dengan sumbcr pinjaman S'! A Lcbih banyak pinjaman dipcroleh B Dapat memperbaiki imbangan pembayaran negara

C Beban hutang berkurangan jika kadar pertukaran asing meningkat [) Tidak melibatkan pcngaliran keluar wang apabila hutang dibayar balik

[Lihat sehelah

3757/1 @ 2009 PKPS\Cl cawangan Negeri Semhilan SULIT

Page 14: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

SULIT 14

34 Antara yang berikut, yang manakah dapat membaiki imbangan pembayaran Malaysia? I Ncgara asing membeli sckuriti kcrajaan :vialaysla II Mempromosikan industri pelancongan di luar negara III Mengimpart lebih banyak barang pcrantaraan dan barang pelaburan TV :vielonggarkan kemaslIkan pekerja asing dalam semua sektor ekonomi A I dan TT B I dan IV C II dan ITT D TIl dan IV

35 Apakah bentuk sekatan perdngrlllgan antarabangsa yang diberi kepada pengeillar tempatan lIntuk mengurangkan kos pengcluaran? A Tarif B Kuata C Sub'iidi D Embargo

36 Antara yang berikut, yang manakah men) chabkan sesebuah negara memerlukan mata wang asing? A Mcmbiayai impart negara B Membiayai eksport negara C Membayar balik pinjaman dalam negara D Membiayai projek pembangunan negara

37 Mnklumat berikut bcrkaitan dengan perubahan kadar pertukaran antara Ringgit Malaysia (RM) dengan Dalar Amerika Syarikat (US$) pada bulan Januari dan Fcbruari 2009,

Januari US$LOO = RM3,80

Fcbruari US$J.OO ~ R'v13,60

Apakah kesan perubahan Kadar pertllkaran tcrsebut kc atas jumlah eksport dan import Malaysia?

Eksport ke Amerika Syarikat Import dari Amerika Syarikat

A Berkurang Berkurang

B Bertambah Bertambah

C Berkurang Bertambah D Bertambah Bcrkurang

3757/1 @2009 PKPSM cawangan Negeri Scmoilan SULIT

Page 15: -PE0:GETUA SEKOLAH MENENGAH ... - Panitia Ekonomi Asas · Sistcm ekonomi Islam 13 Sistcm ekonomi kapitalis ... Rajah I menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. ... Input tetap

15SULIT

Pilihanjawapan hagi Soalan 38 hingga Soalan 40 hadasarkanjadual haiku{'

Pilihan Pernyataan r Pemyataan lJ

A Betul Salah B Salah Betul C Salah Salah D Betul Betul

38 Pe!aburan dalam sumber manllsia dikategorikan sebagai modal sosial. II Pu!angan daripada peJaburan adalah dalam bentuk faedah.

39 Bekalan dan perkhidmatan merupakan komponen perbelanjaan mengurus. rr Perbelanjaan pembangunan bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan

ekonomi negara.

40 Perdagangan antarabangsa memudahkan mobiliti faktor pengeluaran. II Perdagangan antarabangsa menguntungkan negara sedang membangun

berbanding dengan negara maju.

KERTAS SOALAN T AMAT

375711 @2009 PKPSM cawangan Negeri Sembilan SULlT